Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Grundejerforeningen Bredbjerg

28.12.2018

 

Grundejerforeningen Bredbjergs dataansvar

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grundejerforeningen Bredbjerg er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Kontaktperson:           Formand Morten Bruun Jacobsen

Adresse:                     Fynsgade 4

Postnummer:              9700 Brønderslev

Telefonnr.:                  98821266/40735266

Mail:                           mbj@gbjrevision.dk

 

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger på medlemmer:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.
 • Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.
 • Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på foreningsadressen.

 

Her indsamler foreningen oplysninger fra:

 • Foreningen får oplysningerne fra køber af sommerhus (grundejer), sælger eller ejendomsmægler.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

 • Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav
 • Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, evt. udsendelse af generalforsamlingsreferat
 • Som led i foreningens aktiviteter
 • Administration af din relation til foreningen

 

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso.
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

 

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på din aktive indmeldelse i foreningen.

Såfremt dine personoplysninger er modtaget af sælger eller ejendomsmægler, informerer foreningen dig om hvilke oplysninger der er modtaget.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

 • Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Revisionshistorik

Bilaget er udarbejdet af Grundejerforeningen Bredbjerg, 1. udgave, 28. december 2018.

 

Indkaldelse  til arbejdsdag


Næste arbejdsdag forventes at blive i foråret 2019 eller 2020, afhængig af behovet.Sidste arbejdsdag var den 6. maj 2017.

Fra kl. 10.00 til ca. 13.00 med efterfølgende grilpølser, kaffe og kage.Nedenstående kan ses oplægget til arbejdsdagen i 2017 

 

Vi skal bl.a. fjerne udhængende grene så de ikke generer renovationsvognen, klippet grøfter, vejkanter, renovere veje, bekæmpe hybenroser o.s.v.


Forud for dagen udarbejdes en opgaliste, som vil blive fordelt på dagen til de fremmødte.


Vi mødes på hjørnet af Bredbjergvej og Vandmanden medbringende arbejdsredskaber. 

 

Vi har brug for 2 biler med trailer,  trillebører, grensakse, ørnenæb, buskrydder, spader, skovle og river

 

Arrangementet afsluttes med ”pølsegilde og øl og vin”.

 

VIGTIGT ang. Forsikringsforhold:

Foreningen har ikke en arbejdsskadeforsikring og de der tilmelder sig, skal sørge for at de er forsikret for arbejdets udførelse igennem deres egen ulykkesforsikring. En betingelse for at denne gælder, er bl.a. at man kun bruger sine egne ”arbejdsredskaber”. Så undgå venligst at udlåne arbejdsredskaber til hinanden.

 

TILMELDING:

Af hensyn til planlægningen af dagen vil vi gerne have en forhåndstilmelding fra de der vil deltage og som har mulighed herfor.

Advisering om tilmelding udsendes i god tid.

 

Man tilmelder sig pr. mail med oplysning om antal deltagere og hvilke ”arbejdsredskaber” man kan ”byde ind med”.

Og også om man deltager i det efterfølgende traktement.

Tilmelding når indkaldelsen er udsendt - og gerne inden 1. maj 2017.

 

PS

Selvom at man ikke har forhåndstilmeldt sig (og pludselig får mulighed), er man selvfølgelig meget velkommen til at møde op alligevel. Alle ”hænder” kan bruges – og vi har sikkert pølser nok.

 

                                                                                                                           

Vi håber at vi får en lige så hyggelig arbejdsdag som i 2013 og 2014.

 

Med venlig hilsen

BestyrelsenRedigeret den 6. maj. 2015.