Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 12. juni 2021


Grundejerforeningen BREDBJERG.


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bredbjerg Grundejerforening 2021

lørdag den 12. juni 2021 kl. 11,00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.


Generalforsamlingen er som tidligere meddelt udskud fra pinselørdag som følge af det gældende forsamlingsforbud. For at være sikre på, at vi holder det gældende regler den 12. juni (er på max. 100 personer) er tilmelding også til selve generalforsamling nødvendigt. Skulle der kommer over 100 tilmeldinger, vil der blive lavet restriktion, så max. en per. grund må deltage – men det forventer vi ikke er nødvendigt. Tilmelding på foreningens mail: bredbjerg@bredbjergnord.dk senest den 10. juni kl. 9.00


Da generalforsamlingen afholdes på restaurant, kræves der gyldigt Coronapas eller lign. for at komme ind (vaccination, test indenfor 72 timer eller erklæring om tidl. smitte). Vær i det hele taget opmærksom på, at vi skal omgås hinanden efter de regler, der er gældende den 12. juni.


Vi slipper næppe for kravet om, at vi skal have mundbind på, når vi bevæger os rundt.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent

 

2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning. (lægges på hjemmeside efter generalfors.)

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (vedlagt og tilgængeligt på hjemmeside)

 

4. Budget for det kommende år forelægges til orientering (vedlagt og tilgængeligt på hjemmeside)

 

5. Behandling af indkomne forslag.

    Bestyrelsen foreslå, at Bredbjergvej asfalteres fra Pirupvej til Vandmanden. Der opkræves ekstrakontingent          på ikke over kr. 3.000 pr. grund.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

    På valg er Lone Asp, Sofus B. Nielsen og Morten Bruun Jacobsen. Lone og Morten er villige til genvalg.


7. Valg af revisor

    På valg er registreret revisor Evald Rask, Vodskov.

 

8. Eventuelt

 

Frokost for medlemmer og ægtefæller. (Tilmelding)


I lighed med tidligere, afholdes der efter generalforsamlingen (sandsynligvis ca. kl. 13.00) fælles frokost med kold anretning med lune retter på restaurant Nordstjernen. Der er delvis egen betaling på kr. 75,- pr, person, og deltagelse kræver tilmelding. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding bedes foretaget ved indbetaling af kr. 75,- per. deltager til forenings konto i Spar Nord 9028 - 458 30 59429 med ”sommerhusadresse” påført senest onsdag den 9. juni. Alternativt kan der med samme oplysning om sommerhusadresse betales til kassererens mobilpay 52 30 70 59


Der kan højst deltage 2 personer pr. grund på de nævnte vilkår.


Forslag til behandling på generalforsamlingen.

Vedligeholdelse af vores veje er en af de opgaver, som grundejerforeningen forestår. Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for, at Bredbjergvej eller dele af vejen kunne asfalteres, for derved at lave en bedre og mere holdbar belægning, end den nuværende grusbelægning.


Vi ved, at det er et forslag, som både har tilhængere og modstandere, og har derfor lavet et kompromis, idet bestyrelsen foreslår, at Bredbjergvej asfalteres fra Pirupvej til Vandmanden – altså den del af Bredbjergvej der primært anvendes til at ”køre ind i området” ad – og at vejen hvor den primært er ”inde i området,” hvor der er sommerhuse, fortsat uændret er en grusvej.


Der er flere argumenter for, at vi skal have vejen asfalteret, og det vægtigste er helt klart, at med det vejrlig, som vi de seneste år har oplevet, er det blevet særdeles mere omfattende, at holde vejen i en rimelig stand, så transport kan foregå på fornuftig vis. Asfalt er ikke løsning, der gør, at vi i fremtiden ikke skal vedligeholde vejen, men det er vurderingen, at asfalt er en betydelig mere holdbar løsning end den nuværende.


Større biler som renovationsbiler, kloakspulebiler og lastbiler med byggematerialer har vist sig meget ødelæggende for den nuværende belægning.


Udover asfaltentreprenøren har vi fået vejen besigtiget af en uafhængig geoteknikker/vejingeniør, som har bidraget med gode råd til gennemførsel af projektet. Disse råd agter vi, hvis forslaget vedtages, at efterkomme.


Med i planen er også, at der i nødvendigt omfang lave fartchikaner, idet der ikke er hverken ønske om, eller planer om, at farten på vejen skal hæves fra de nuværende 30 km/t.


Hovedprojektet planlægges gennemført af Colas, som er en anerkendt asfaltentreprenør. De tekniske data fremgår af vedlagte. Colas har tilbud opgaven til lige knap kr. 300.000 incl. moms og hertil kommer en udgift til mindre ændringer i grundlag, vandafledning til grøft m.v.


Så vi har ikke en 100% nøjagtig samlet pris, men med en godkendelse af forslaget, vil der samtidig være en accept af, at der opkræves et ekstrakontingent på op til kr. 3.000 pr. grund. Såfremt udgiften til projektet overstiger det beløb, der kommer ind herigennem, vil det blive dækket af den fri egenkapital.


For at projektet faktisk gennemføres, kræver det flertal på generalforsamlingen, men også at de sidste tekniske aspekter afklares på en sådan måde, at bestyrelsen er trygge ved at gennemføre projektet.


Vi har lavet et lille skema med spørgsmål og svar, som vedlægger.

 

Noget helt andet – årets ”grønne arbejdsdag”.


Da vi flyttede generalforsamlingen ”stjal” vi datoen hvor der var planlagt ”grøn arbejdsdag” for væres fællesområder.  Det er nu udsat til lørdag den 19. juni 2021 og holdes fra kl. 9.30 og slutter af med pølseparty.


Vi udsender inden længe indbydelse.I forbindelse med denne indkaldelse har vi andre praktiske oplysninger, som vi gerne vil viderebringe til vore medlemmer:


Flisning af grene.

Som tidligere, vil der inden sommerferien blive foretaget hugning af flis i området, hvor alle grene, der er udlagt ved vejene i området, blive hugget i flis. Alene grene der er udlagt i overensstemmelse med nedenstående inden den 21. juni vil kunne forventes hugget i flis.


Grenene bedes lagt i en stak, med den tykkeste del ud mod vejen. Primært en bunke pr. grund. Og det er væsentligt at gøre helt klart, at det alene er grene der må være i bunken, ikke mos, rødder jord m.v. Dette ødelægger knivene og medføre i bedste fald en ekstraregning til os – i værste fald at maskinen ødelægges.


Stakken af grene bedes primært lagt på egen grund - ikke på fællesarealerne.


Brandfare i vort dejlige område.

Vi skal indskærpe også iår, at der i hele vort område – og i øvrigt hele Jammerbugt kommune - er totalt forbud mod afbrænding, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri.


Brug af grill og tømning af kul fra samme, tømning af brændeovne for rester m.v. bedes foretaget med allerstørste forsigtighed. Vi har med glæde konstateret, at en del sommerhusejere har branddasker hængende, og skal opfordre alle til at have en sådan i tilfælde af, at den pludseligt bliver nødvendig.


Fællesarealer er fælles og der må kun efter aftale foretages fældning m.v. på disse.


Fældning af træer på fællesarealer – også fællesarealer mellem grundene – må kun foretages efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Og det er ganske uden betydning om man selv foretager fældning eller lader andre – familiemedlemmer eller profesio-nelle – foretage arbejdet. Det er den enkelte grundejerens ansvar.


Er der træer på fællesarealer, som man ønsker at der skal ske noget med, så kontakt bestyrelsens ansvarlige for fællesarealer, så der kan blive foretaget en besigtigelse, samt hvis bestyrelsen mener det er hensigtsmæssig, en besigtigelse sammen med tilstødende grundejere. Send meget gerne billeder og tegninger med forklaring.


Vi kan se, at der visse steder er foretaget udtynding af beplantningen på fællesarealer, uden at bestyrelsen er forespurgt. Det er ikke i orden, og vi syntes, at det mindste man ved denne form for mild selvtægt kan gøre, er at rydde op, så gerne og kvas er lagt ud til flisning. Det forventer vi efterleves.


Skovflåder.

Under Corona, har området været mere beboet end tidligere set. Det er dejligt at vi har de forhold som vi har.


Vi er af et medlem gjort opmærksom på, at man skal være meget opmærksom på skovflåder, men også opmærksom på, at der blandet områdets læger er en manglende viden herom. Det har vi lovet at bringe videre til alle medlemmer.


Så uanset at visse vagtlæger måtte mene, at vi ikke har skovflåder, så har vi det i stor stil og os der har hund, ser dem jo flere gange dagligt. De skal for at undgå risiko fjernes indenfor 24 timer og får man efter bid røde hævninger, bør der søges læge for antibiotika behandling. Så udgås længerevarende infektion og senfølger, som et af vore medlemmer var udsat for.


Vor tinglyste deklaration, græstørv, hegn m.v.

På generalforsamlingen vil vi kort komme ind på vores tinglyste deklaration, og ikke mindst erindre om centrale dele heraf, herunder:

  • Kravet om græstørv på alle tage (huse, garager, udhuse m.v.)
  • Det generelle forbud mod hegn og indhegning af grunde
  • Restrektionen om, at der på hver grund højst må være 2 bygninger


Problemer med spildevand og grundvand.

Vi vil også komme med en status på ”sagen” omkring afvanding, grundvands-sænkning, som vi har kørende primært med Jammerbugt Forsyning


 

Afslutning.

Fra bestyrelsen skal der lyde et tak for det forgangne år, samt et ønske til alle om en god sommer.

Med venlig hilsen – samt på gensyn den 12. juni og den 19. juni eller når vi mødes

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bredbjerg

 

Morten Bruun Jacobsen, formand

Fynsgade 4, 9700 Brønderslev. Telefon 40 73 52 66

Hjemmeside: www.bredbjergnord.dk    

 

 

 

 

 

 

Bilag :

Regnskab 2020/21 med budget 2021/22

Infoark vedr. asfaltering.

Forslag til bestyrelsen:

Har du nogle forslag, ideer, din mening eller andre ting du mener bestyrelsen skal høre kan de sendes til nedenstående mailadresse

 

opdateret: 10. januar 2015.