Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning ved formand Morten Bruun Jacobsen

Kære medlemmer af Bredbjerg Grundejerforening.


Det er en lidt underlig fornemmelse, at skulle afgive beretning for et foreningsår, på et tidspunkt hvor vi ved at vi ikke kan afholde en ”normal” generalforsamling, samtidig med at vi om bare 4 dage burde fejre vort 50 års jubilæum. Men som de siger i medierne, lad os fejre ” det sammen – hver for sig” og tænke på det helt fantastiske område, som nu i 50 år har være centrum for en masse gode aktiviteter og oplevelser for den lange række ejere der har været gennem årene.


Vi kan ikke se nøjagtigt, hvornår den enkelte grundejere er blevet medlem, men vi ved at der er flere som har været med alle årene, og også en del, som har haft huset i familien alle årene.


Så lad os håbe, at alle kommer godt gennem denne tid med Coronainfektion. Vi kan da se, at området her i foråret har haft betydeligt flere overnatninger, end normalt, så nogle huse er da brugt som refugium eller isolationssted.


Nok om Coronavirus lige nu


Beretningen vil være disponeret således:

 1. Årets gang i grundejerforeningen
  o Arbejdsdag
  o Fællesarealer
  o Veje
  o Flisning
  o Hjertestarter
 2. Vandproblemer
  o Henvendelse til kommunen
  o Stadig store problemer
 3. Brug af fællesarealer
 4. Tinglyst deklaration – betydning
  o Græstørv
  o Hegn m.v.
 5. Formandsmøde i Jammerbugt Kommune er udsat
  o Intet nyt om affalds/genbrugsordning
 6. Regnskab 2019/20
 7. Budget 2020/21
  o Rådighedsbeløb til rådgivning omkring grundvand
  o Kort om forsikringer
 8. Nyvalg til bestyrelsen
 9. Huskeliste for grundejere
  o flisning
  o Arbejdsdag i 2021Årets gang.


Arbejdsdag.
Sidste forår var vi en 40-50 grundejere og familiemedlemmer, der brugte en lørdag formiddag på, at få
ryddet op på vores fællesarealer. Det er dejligt at se, så meget der kan blive lavet, når vi er nok der står
sammen om at få noget lavet.


Vi sluttede traditionen tro af med pølser og øl/vand hos formanden – alt i alt et arrangement der koste
grundejerforeningen den nette sum af kr. 137, idet der var flere der bidrog med enten penge eller pølser.
Tak til alle.


Vi gentager arbejdsdagen – vi har besluttet at gøre det hvert andet går – så vi ”kalder” igen i 2021. Dato
kommer inden alt for længe.


Fællesarealer.
Vi har jo store arealer, de tilhører grundejerforeningen – både åbne landstykker, plantage og mange steder
små ”lommer” mellem grundene.


I bestyrelsen er det primært Sofus B. Nielsen der har ansvaret for hvad der sker. Og vi har i bestyrelsen lagt
en meget forsigtig strategi med hensyn til at udføre større arbejder på vores fælleområder.


Dette er både af økonomiske årsager, men lige så meget fordi, vi mener at træer høre hjemme i et område
som vores. Vil man ikke have et vist niveau af beplantning, kan man jo købe et hus et sted hvor der ikke er
beplantning.


Omvendt sker der med tiden også det, at det kan blive for meget, og her er det vores tilgang, at de
grundejere der er omkring noget beplantning, skal finde en fæl les holdning. Når denne kan fremlægges for
os, tager vi stilling til dels om det må laves, dels om det er noget grundejerforeningen vil medvirke til
betaling af.


Vi har gennem tiden set eksempler på ”selvtægt” hvor store områder, der er fællesarealer er blevet fældet
uden aftale, og hvor naboer har været grædefærdige. Den situation ønskler vi ikke at bidrage til, men
omvendt skal vi også plads til at der kan komme lys og luft ned. Så meldingen er, tal med dine naboer og
genboer, hvis du har ønsker og drømme, og kom til os i bestyrelsen når i er enige.


For god ordens skyld må vi hellere gøre det klart, at vi ikke har noget at sige på hvorledes den enkelte
grundejer beplanter/fælder m.v. på egen grund.


Veje.
Vi har jo dels Bredbjergvej, som den gennemgående vej i området, dels alle stikvejene.


Dem vedligeholder grundejerforeningen på vegne af grundejerne, idet grundejerforeningen dog ikke har
overtaget det juridiske ansvar herfor.


I bestyrelsen er det Kai Brunmark, som jo bor i området, der har denne opgave.


Bredbjergvej skal altid være åben – uanset sne, vand eller andet – så derfor sørger vi herfor. Udover
Bredbjergvej bliver stikvejene løbende vedligeholdt, men i et betydeligt mindre omfang.


Vi har i år specielt på Tyren haft store udfordringer med at kunne køre på grund af vand, og det arbejder vi
at løse, ligesom der hældt en del store sten i vejen. Mere herom under vandproblemer.


Vi har i bestyrelsen drøftet asfaltering af Bredbjergvej. Vi har dog ikke klarlagt en holdning hertil. For ca. 12-
15 år siden blev det drøftet sidst og her var der en vis sympati for forslaget, men langt fra flertal herfor.
I løbet af det næste år eller de næste par år, vil vi undersøge nærmere, hvad det vil koste m.v. – vi har fået
nogle overslagspriser godt 1 mio – hvilket vil betyde et ekstra bidrag på måske kr. 10.000 pr. grund.
Men når der er noget konkret, vil der komme et forslag på en generalforsamling – så målet med at nævne
det nu, er blot at alle kan danne sig en holdning hertil.


Flisning.
Vi har – som vi de sidste mange år har haft – TK Skovservice til at komme og ”hugge” vores flis. Det gøres på
en meget ordentlig måde, og alle grene der er lagt ud inden den oplyste dato, bliver fliset.


Såfremt der er grundejere der til flisning af egne arealer, vil vi anbefale, at man bruger entreprenører, der
er professionelle, og ikke mindst forsikrede. Både for egen skyld og for eventuelle skader på
grundejerforening eller naboers ejendom.


Har du fældningsopgaver, som skal udføre hos dig selv, så er du velkommen til at kontakte TK Skovservice
v/Troels Kristensen, Manna, så han kan lave det samtidig med han henter forenings flis. Jeg er sikker på, at
det kan laves for dig til en fornuftig pris. Det er selvfølgelig ikke noget foreningen i øvrigt er del i.


Hjertestarter.
Vi fik, som tidligere omtalt en hjertestarter – eller rettere købet en, til en meget fornuftig pris som man vil
kunne se af regnskabet. Den er monteret på garagen Skorpionen 2, og det ser ud til at fungerer som det
skal.


Der skal lyde en tak til Freddi for at den må være på hans garage (vi har aftalt at foreningen naturligvis
betaler el-forbruget) og en tak til Mads Weiis for at montere en. Dejligt med tilbud om hjælp.


Vand.
Ja vand ser ud til at være og blive en stor udfordring for alle – og dermed også grundejerne i Bredbjerg.


Vi har i omkring 40% af vort område været ramt af vand i det sidste år – der er kommet en sø for enden af
Tvillingerne, Tyren har været oversvømmet, der er kommet en sø for enden af Fiskene og rigtigt mange
grunde som aldrig har set vand før, har været oversvømmet.


Mange har i lange perioder ikke kunne anvende toiletterne.


Når det er vand, skal vi vel ikke se på jura, og dog. For at gøre det det lidt mere klart, så er der ingen tvivl
om, at det er den enkelte grundejeres pligt, at sørge for at aflede brugsvand fra sin grund (altså bla.
toiletter), men omvendt er det vores opfattelse, at det er myndighedernes opgave på overordnet niveau at
søge for at området er afdrænet så det er muligt.


Den gamle Pandrup Kommune havde også denne holdning i 1993, da man overtog det drænanlæg, som
grundejerforeningen tidligere havde bekostet. Men i 1993 blev vi tilsluttet kommunen, og det belv oplyst,
at det fremover var kommune der skulle drive afvandingen.


Vi står som grundejerforening lidt imellem grundejerne og myndighederne. Men vi har jf. vore vedtægter til
formål, at hjælpe medlemmerne med løsning af fælles problemer.
Og det har vi gjort – eller rettere forsøgt at gøre.


Da problemer blev store, kontakte vi Jammerbugt Kommune, som er tilsynsmyndighed og Jammerbugt
Forsyning (datterselskab af Jammerbugt Kommune), som på et eller andet tidspunkt er blevet ejer af
drænanlægget i området.


Der har været dialog flere gange, og vi har også flere gange anmodet om et møde på stedet – her – hvor vi
kan drøfte løsninger. Men på grund af Covi-19 har det ikke kunne lade sig gøre endnu. Helt og igennem
utilfredsstillende.


Men nogle af drænene er blevet spulet og det har hjulpet. Andre har det ikke hjulpet på og specielt
området ved Tyren og Tvillingerne er slet ikke drænet. Det har vi anmodet om sker.
Vi er i den situation, at vi har de bedste intentioner om at presse på, men det er som en dyne – så vi har
budgettet med, at vi hvis det bliver nødvendigt, kan bruge lidt (kr. 20.000) af vores formue til teknisk eller
juridisk bistand for at om vi kan finde en løsning.


Vi har tidligere – og vil også fremadrettet – holde jer informeret. Nu er det heldigvis således, at vejret har
hjulpet godt med at få vandet til at forsvinde, men vi risikerer jo at få en lignende situation, så vi forsøger at
få kommunen med på en løsning.


Brug af fællesarealer.
Vi bliver til tider kontakte ang. anvendelse af vore fællesarealer.


Og for at gøre det klart, de er fri til benyttelse af alle, med den respekt det kræver. Ingen ild eller
nedlægning af beplantning, men gang, ophold, plukning af frugter og bær og hvad der ellers kunne være.
Vi vedligeholder ikke – eller i al fald kun i beskedent omgang – stier m.v. på området, men er der ønsker om
ændringer, kan det blive til opgaver på en arbejdsdag.


Der er bla. langs Bredbjergvej et bælte langs vejen, der er fællesareal, men som gennem tiden er groet til.
Vi har ingen indvendinger mod, at der etableres stier her, men omvendt så har vi ikke med et
totalkontingent på kr. 500 pr. økonomi til anlæg af stier ved professionelle entreprenører.


Generelt er vi jo i klitområde, og her giver loven ret vide rammer for den almene borgeres adgang til
området. Vi går selvfølgelig ud fra, at vi som grundejere respekterer hinanden og hinandens ejendom, og i
videst muligt omfang bruger områdets mange veje og stier – så generer vi hinanden mindst muligt.


Vores deklaration.

Alle 103 grunde har en tinglyst deklaration om hvordan man skal agerer som grundejer – med hensyn til
brug af grund, rettigheder og pligter vedr. bygninger.


Det vil nok være en god ide, at gennemgå den.


Noget er helt sikkert ikke ændret, nemlig
- Kravet om naturtag/græstørv
- Forbuddet mod hegn
- Kravet om at husene skal passe ind i grunden (specielt krav om ingen huse ”på toppen”)


Det er Jammerbugt Kommune der er kontrolmyndighed på deklarationen og vi er vidende om, at der gives
dispensationer på andre områder, herunder taghældning m.v.


Som grundejerforeningen har vi ikke rettigheder i relation til deklarationen, men vi har, da vores vedtægter
pålægger bestyrelsen af medvirke til overholdelse af deklarationen, en opgave der bla. omfatter
information og mægling.


Derfor høre vi gerne konkret om mistanke om overtrædelse, og medvirke gerne ved en form for mægling
ved uenighed, men det er Jammerbugt kommune, som har mulighed for, at træffe afgørelser og udmåle
sanktioner.


Information fra Kommunen.
Ja, jeg plejer jo at komme med ”nyt fra verden” i form af nyheder fra kommunens formandsmøde. Der er
gået Corona i det! Det er udsat. Så ingen information, ej heller om hvad der kommer til at ske med genbrug,
affald m.v. som vi vist snart må være berettiget til at få afklaret.


Så beklager. Når/hvis mødet holdes vil der komme info ud.


Regnskab.
Ja, vi har vedlagt en af bestyrelsen godkendt og revisor revideret regnskab for 2019/20
Vi syntes nok vi kan være det bekendt med en underskud på kr. 3841, mod et budgettet underskud på kr.
15000 – altså 11.000 bedre.


En meget stor del af forbedringen ligger i den meget gode pris på hjertestarterne.
Ellers ikke de store bemærkninger.


Budget
Budget vedlagt i samme dokument.


Vi havde regnet med lidt ekstra festivitas i forbindelse med vores 50 års jubilæum – men det bliver der j nok
ikke.


Og ellers så er det ”normal drift” samt de tidligere omtalte kr. 20.000 til hjælp i forbindelse med vore
vandproblemer. Om vi skal bruge dem, må tiden vises, men vi syntes det kan være nødvendigt med hjælp.
Kontingent, som i i øvrigt alle allerede har betalt, er uændret.


Vi kan oplyse, at vi har tegnet en ansvarsforsikring i Tryg, som dækker det ansvar vi har som grundejer på
vores fællesarealer, ligesom vi til afdækning af arbejdsdage har en lovpligtig arbejdsskadesforsikring i IF –
begge til en overkommelig økonomi.


Bestyrelsen.
Ja, vi har frem til nu klaret os igennem med 4 personer i bestyrelsen, efter at Torben Risager trak sig som
følge af salg i sommeren 2019.


Det er Lone Asp, som er vores kasserer
Kai Brunmark som er vejformand og styre vores hjemmeside
Sofus B. Nielsen som er ansvarlig for fællesarealer
Og mig – Morten Bruun Jacobsen – som formand.


Vi har som det fremgår, netop indsuppleret Henrik Højlund Larsen som bestyrelsesmedlem.
Når vi har forestået det formelle valg den 30. maj, vil vi snarest konstituerer os, og meddele på
hjemmesiden, hvis der er sket ændringer i ansvarsområder.


Huskeliste.
Slutteligt en huskeliste til alle medlemmer
Grene til flis.
Hvis du har grene der skal fises, så læg dem ud i skellet senest søndag den 21. juni 2020. Så vil de i den
kommende eller efterfølgende uge blive fliset.
Vær opmærksom på at det kun er grene – ikke rødder, jord og andet – idet det ødelægger knivene på
flishuggeren.
Læg dem med den tykkeste del ud mod vejen.
Husk at deltage i vor arbejdsdag – dato formentlig i maj 2021 meldes snarest ud.


På bestyrelsen vegne
Morten Bruun Jacobsen, formand.