Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning ved formand Morten Bruun Jacobsen

Beretning 1. marts 2017 til 28. febr. 2018.


2017/18 kom lidt til at stå i Stofas tegn, men eller et relativt roligt år.


Jeg vil i min beretning komme ind på

-Arbejdet i bestyrelsen

-Bekæmpelse af hybenroser samt fælles arbejdsdag

-Opfølgning fra sidst omkring grundejerforeningens mulighed for at blive høringsberettiget

-Forslag til lokalplan for Fårup Sommerland sendt i høring

-Forslag til lokalplan for Rosenmeyergrundene sendt i høring.

-Nyt om renovation fra 2020

-Indbrud og vores muligheder – nabohjælp m.v.

-Lidt diverse

-Forslag fra bestyrelsen om modernisering af vedtægterne for foreningen


Arbejdet i bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 personer, og vi har delt opgaverne op mellem os rent fagligt.


Kai har ansvaret for, at vore veje er i god stand, og vores hjemmeside har de relevante oplysninger. I år har der ikke været foretaget snerydning, hvilket vores regnskab naturligvis nyder fordel af. For en god ordens skyld, skal jeg gentage tidligere oplysning om, at vi, i foreningen, ikke har overtaget den enkelte grundejeres pligt til sne- og glatførebekæmpelse, men omvendt er det kommunes opfattelse, at kravene i et sommerhusområde er meget begrænsede.


Sofus har ansvaret for vores fællesarealer og er kontaktperson, hvis der, på disse forholdsvis store områder, er ting, som skal udføres, eller hvis der er ønsker til ændringer. Det er også Sofus, der står for, at vi, midt i juni, får fliset alle vores grene m.v.


Lone sidder på kassen og sørger for, at vi får betalt vores regninger. Hun passer også på den saldo, vi har oparbejdet.


Torben er sekretær og sørger for referater m.v., og har ydet en stor indsats i relation til etablering af fibernettet fra Stofa.


Jeg svæver bare lidt over det hele og sørger for, at vi mødes og har noget at tale om.


I kan se den økonomisk konsekvens af fores aftale med Stofa i regnskabet – det tog lidt af formuen, som vi besluttede på den ekstraordinære generalforsamling 19. august 2017.Jeg har talt med rigtig mange medlemmer om Stofa, både før under og efter installation. Det har været hyggeligt, og jeg tror nogenlunde, at alle er kommet på plads som bestilt. Der var lidt uklarhed om opstart m.v., men jeg syntes, det fungerer rigtigt godt, og jeg er i al fald glad for mit internet og tv via Chromecast. Det er der god økonomi i.


Vi er ikke en bestyrelse, der holder mange møder – vi har det sidste år alene holdt 4 fysiske møder. Resten af de sager, vi har behandlet, er behandlet via mail m.v. Det er fantastisk hvor meget, man kan få klaret på den måde.

Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt arbejde. Det har været en fornøjelse.


Hybenroser og arbejdsdag

Vi har, i dette regnskabsår, afholdt en arbejdsdag på vores fællesarealer. Da det var inden sidste års generalforsamling, vil jeg ikke komme yderligere ind på det.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at, som det er nu, er en arbejdsdag hvert andet år en fornuftig frekvens, så der kommer også i 2019 en arbejdsdag – det bliver den 11. maj 2019 kl. 10.00 til ca. 13.00 – så sæt gerne, allerede nu, et kryds i kalenderen.

Vi har dog stadig vores projekt – ikke lille projekt – men projekt, hvor vi gerne vil begrænse udbredelsen af hybenroser i vores område, primært på vores fællesarealer. For alle der har lyst og mod på at deltage, arrangeres en hybenrosedag lørdag den 2. juni 2018 fra kl. 10 til 12 (Mødested er hjørnet af Bredbjergvej og Tvillingerne). Det er Sofus, der er ”frontkæmper”, og som står for det praktiske, så gerne tilmelding til ham. Telefon 30 23 03 56 eller mail sbn@es.aau.dk

Vi er faktisk lidt imponeret over, hvor godt det er gået med de roser, vi fik ryddet for 1 og 2 år siden, så vi arbejder videre på samme metode, mere eller mindre. Husk tøj med lange ærmer og lange busker m.v. samt gerne buskrydder eller andet anvendeligt.

Når jeg er færdig med min del af beretningen, vil Sofus komme med yderligere oplysninger om hybenrosen, samt hvilke muligheder vi har for at begrænse udbredelsen.


Formandsmøde

Jeg deltog også i år i et informativt formandsmøde i Jammerbugt Kommune – dagen inden Kristi Himmelfartsdag.

En af de ting, jeg søgte at få helt rede på, er den forundring, vi har over, at vi, som forening, ikke bliver høringspart, når et medlem søger om væsentlige dispensationer til vores regulativer.

Jeg er nu blevet så klog, at Jammerbugt Kommune vurderer det således, at man ikke har hjemmel til at sende noget sådant ud til foreningen, men kun til de direkte berørte naboer.

Det virker ærligt talt besynderligt, men hvis det er således, at lovens tolkes, kan vi formentlig ikke gøre noget. Derfor kan vi jo bare opfordre vores nuværende, og fremtidige, medlemmer til, at tænke naboernes ”tarv” ind, når der planlægges ændringer. Og opfordre dem, der føler sig forbigået, til, at kontakte os for at få vores vurdering.

Jeg har også talt med advokat Per Nielsen, som er formand for grundejerne i Jammerbugt Kommune. Han har den holdning, at vi ikke kan gøre yderligere. Kommunen har meld sin holdning og vurdering ud.

Bestyrelsen har i øvrigt den helt generelle holdning, at nyt byggeri skal ”passe ind ” i området, både hvad angår byggestil, højdeplacering m.v.

Der har været en sag på Bredbjergvej, som vi har været involveret i, og hvor kommunes sagsbehandling virkede uforklarlig. Vi havde et lille mæglingsmøde mellem de to medlemmer, og det er vores opfattelse, at det i al fald har haft positiv effekt. At den kommunale sagsbehandling så stadig mangler at kunne stå på mål for alle spørgsmål, er en anden sag.


Fårup Sommerland

Kommunen har netop vedtaget 2 lokalplaner, og sendt dem i høring hos de berørte – og her er vi, som forening, blevet ”vejet og fundet egnet”. Den første omhandler vores store nabo mod øst - Fårup Sommerland.

Jeg har planen med, og alle kan hente den med sine ca. 70 sider på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Det er et stort beslutningsgrundlag, der er lagt frem, men vores opfattelse er, at det helt centrale er, at man vil give Fårup Sommerland lov til, midt i parken, at have 40 meter høje forlystelser.

Det giver jo stof til eftertanke, idet den tilladte højde i dag er 20 meter.

Vi skal naturligvis overveje vores holdning. Meget taler for og noget taler imod. Fårup Sommerland er et stort aktiv for området og udviklingen i området, og de skal, efter vores opfattelse, have mulighed for at udvikle sig som andre parker.

Omvendt skal vi se på de gener, som vi får. Det er nok holdningen, at den største frygt ligger i støjgener – ikke fra forlystelserne, men fra de gæster der bruger dem, specielt når vinden er fra øst.

Så vi arbejder lidt med at lave en indsigelse, hvor vi foreslår retningslinjer og støjgrænser for Fårup Sommerland. Vi har blandt vores medlemmer en faglig kapacitet, som vi vil rådføre os med.

Hvis medlemmer har andre holdninger, så sig endeligt til, og lad os gerne her tage en drøftelse.


Rosenmeyer

Den anden lokalplan, som vi også har fået i høring, vedrører området vest/sydvest for den nederste del af Bredbjergvej – den såkaldte Rosenmeyerudstykning.

Her blev der for ca. 10 år siden lavet en lokalplan, men ikke bygget noget som helst.

For ca. 1 år siden ville ejeren opføre et hus på en af de ca. 10 grunde, der er. Men de 10 år, der var gået siden første lokalplan, havde ændret interessen. Nu ønskedes det, at huset skulle være betydeligt større – højere og i 1½ plan m.v.

Vi fik en del henvendelser fra medlemmer og gjorde på saglig måde indsigelse mod en dispensation. Men Teknisk udvalg virkede ganske upåvirket og gav dispensation. Formanden for udvalget, Jens Chr. Golding, blev citeret i avisen for at have sagt, at turismen var så vigtigt for området, at man gerne gav dispensation.

Huset er bygget, og I kan selv vurdere det. Mellem os sagt, syntes jeg slet ikke, det er så drabeligt som forventet.

Men nu har man søgt om 2. byggetilladelse med dispensation. Og det har fået kommunen til i stedet at sende et nyt forslag til lokalplan i høring.

Forslaget til lokalplan er også på kommunens hjemmeside. Det indeholder retten til at bygge store huse i 1½ plans højde.

Vi har, i bestyrelsen, indtil nu indtaget den holdning, at, med mindre nogle af vores medlemmer konkret anmoder os om hjælp, og samtidig laver en konkret beskrivelse af, hvordan netop dette medlem bliver berørt, vil vi ikke gøre indsigelse mod planen generelt.

Vi vil dog anbefale en ændring, der går på, at husene trods størrelse falder med ind i området, herunder at der kommer krav om græs eller strå på taget.


Renovation

Kommunen har varslet nye ordninger for renovation. Men det trækker ud, og det bliver formentlig tidligst i 2020, at der sker noget.

Der arbejdes på 2 modeller. En hvor vi alle skal have en – og kun en – container. Heri skal alt affald. Det, der skal til genbrug, skal i poster i forskellig farve, som fortæller, hvad der i.

Den anden model er et Molok affaldssystem, hvor der laves et affaldsdepot, hvor vi alle skal smide vores affald i en række forskellige beholdere.

Det er muligt, at vi bliver involveret i hvilken løsning, vi foretrækker. Men det må vi se, når det sker. Der er noget behageligt ved den første model, hvor der ikke er så langt med skraldet…


Indbrud

Ja, vi har jo haft et par år, hvor vi ikke har hørt om indbrud, men det er der desværre blevet ændret på.

Jeg ved ikke, men en 3 -4 indbrud har der været, hvilket er rigtigt ærgerligt.

Jeg har fået et forslag om, at vi laver mekanisk adgangskontrol med bomme m.v. til området. Jeg synes slet ikke det passer ind, men jeg har forhørt mig hos kommunen, og det er ikke lovligt at lave sådanne restrektioner på private fællesveje.

Jeg synes faktisk, vi har et rimeligt system med udsendelse af info, og jeg går ud fra, at vi alle, når vi er i området, er vågne over for nogen, der ser ud til ikke have lovligt ærinde.

Det er muligt, vi skal formalisere det med en aftale om nabohjælp. Jeg kunne godt tænke mig at få en tilkendegivelse af, om det er noget, vi skal gå videre med.


Beredskab og naturplejeindsats

På årets formandsmøde i kommunen, blev der informeret en masse om beredskab – brand m.v.

Lige at par oplysninger: Man anvender ikke længere brandhaner, så det er uden betydning, at de tages ned. Der opfordres til at have branddasker ved sit hus samt en vandslange, der kan nå hel grunden.

Og så det vigtigste: Det er hele året og altid forbudt at lave afbrænding og bål i vort område. Pas på med grillkul og hav en zinkspand til, at restkul kan brænde ud i.

Der kom også oplysninger om, at man, fra kommunens side, letter indsamling af affald i naturen, idet man, på stranden omkring stolper og affaldssække, vil lave mulighed for aflevering af affald, som hentes af kommunen. Dejligt, men husk på, at det lettest er slet ikke at smide affaldet i naturen.


Lidt ”blandede bolsjer”

Jeg har fået flere henvendelser fra medlemmer, som ikke er tilfredse med, at der rund omkring opsættes hegn. Jeg er meget enig i, at det absolut ikke er i orden at opsætte hegn i vores natur. Det er jo således, at lovgivningen sikrer alle fri og uhindret adgang til vores område – eneste restrektion er, at man ikke må tage ophold tættere på et beboet hus end 50 meter. Og hegn er ikke tilladt, så jeg håber at de medlemmer der har opsat hegn, alene har det for en meget kortere periode….

Vi har også fået bekymrede henvendelser ang. det hus på Løven, som er i meget dårlig stand.

Vi har som foreningen ikke nogen mulighed for at gøre noget, men er huset til direkte fare fra andre, kan Jammerbugt Kommune gå ind og pålægge ejeren at sikre huset. Og i yderste konsekvens kondemnere huset – altså forbyde brug af huset. Men hvis der skal ske noget, er det min fornemmelse, at det kræver en del henvendelser til kommunen.


Forslag til nye vedtægter

Vores ekstraordinære generalforsamling, i august 2017, afslørede, at vi havde nogle tunge og uklare vedtægter.

Derfor har vi, i bestyrelsen, arbejdet med helt nyt sæt vedtægter. Dem vil jeg gennemgå, når vi kommer til punktet på dagsordenen.


Afslutning

Bare til service kan jeg oplyse, at der bliver etaberet cykelsti til Saltum i den østlige side af vejen, fra rundkørslen ved Fårup Sommerland. Så der bliver færre undskyldninger for en cykeltur.


Det var min gennemgang af, hvad der var sket det sidst års tid. ….