Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 19. maj 2018


Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer nederst på denne side

04.05.2018


Grundejerforeningen BREDBJERG.


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bredbjerg Grundejerforening 2018

Pinselørdag den 19. maj 2018 kl. 11.00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Fremlæggelse af budget for det kommende år

5.Valg til bestyrelse.

a.På valg er Kai Brunmark samt Torben Risager. Begge er villige til genvalg.

6.Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor Evald Rask

7.Behandling af indkomne forslag.

a.Sådanne forslag skal være bestyrelsen v/formand Morten Bruun Jacobsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  mbj@gbjrevision.dk kan anvendes.

b.Forslag fra bestyrelsen om, at forny og opdaterer vedtægterne. Forslag til nye vedtægter vedlagt.

8.Eventuelt.


Frokost for medlemmer og ægtefæller. (Tilmelding)


I lighed med de seneste år, afholdes der efter generalforsamlingen fælles frokost med kold anretning med lune retter på restaurant Nordstjernen (ca. kl. 12.30) Der er delvis egen betaling på kr. 75,- pr, person, og deltagelse kræver tilmelding. Drikkevarer er for egen regning.


Tilmelding bedes foretaget på mail bredbjerg@bredbjergnord.dk eller pr. brev til Morten Bruun Jacobsen, Fynsgade 4, 9700 Brønderslev senest den 15. maj 2018.

Husk at anføre navn, antal deltagere samt sommerhusadresse. Der kan højst deltage 2 personer pr. grund på de nævnte vilkår.


Betaling kan med fordel foretages inden ved at overføre beløbet til konto 9028 - 458 30 59429 med  ”sommerhusadresse” påført.


I forbindelse med denne indkaldelse har vi andre praktiske oplysninger, som vi gerne vil viderebringe til vore medlemmer:


Flisning af grene.

Som tidligere, vil der inden sommerferien blive foretaget hugning af flis i området, hvor alle grene, der er udlagt ved vejene i området, blive hugget i flis. Alene grene der er udlagt i overensstemmelse med nedenstående inden den 17. juni vil kunne forventes hugget i flis.

Grenene bedes lagt i en stak, med den tykkeste del ud mod vejen. Primært en bunke pr. grund. Og det er væsentligt at gøre helt klart, at det alene er grene der må være i bunken, ikke mos, rødder jord m.v. Dette ødelægger knivene og medføre i bedste fald en ekstraregning til os – i værste fald at maskinen ødelægges.

Stakken af grene bedes lagt på egen grund - ikke på fællesarealerne.

 

Brandfare i vort dejlige område.

Vi skal indskærpe også iår, at der i hele vort område – og i øvrigt hele Jammerbugt kommune - er totalt forbud mod afbrænding, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri.

Brug af grill og tømning af kul fra samme, tømning af brændeovne for rester m.v. bedes foretaget med allerstørste forsigtighed. Vi har med glæde konstateret, at en del sommerhusejere har branddasker hængende, og skal opfordre alle til at have en sådan i tilfælde af, at den pludseligt bliver nødvendig.


Fællesarealer er fælles og der må kun efter aftale foretages fældning m.v. på disse.

Fældning af træer på fællesarealer – også fællesarealer mellem grundene – må kun foretages efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Og det er ganske uden betydning om man selv foretager fældning eller ladere andre – familiemedlemmer eller profesio-nelle – foretage arbejdet. Det er grundejerens ansvar.

Er der træer på fællesarealer, som man ønsker at der skal ske noget med, så kontakt bestyrelsens ansvarlige for fællesarealer, så der kan blive foretaget en besigtigelse, samt hvis bestyrelsen mener det er hensigtsmæssig, en besigtigelse sammen med tilstødende grundejere. Send meget gerne billeder og tegninger med forklaring.

Arbejdsdag 2018


Sidste år traf bestyrelsen beslutning om, at med mindre der var akutte opgaver, ville der kun hvert andet år blive afholdt en egentlig arbejdsdag/formiddag i løbet af foråret.

Det har vi ikke ændret på, så der holdes ikke ordinær arbejdsdag i 2018, men der vil på generalforsamlingen og ved opslag på hjemmesiden blive opfordret til at hjælpe et par timer eller tre med at få fjernet flere hybenroser.

Vores erfaring med at fjerne/begrænset disse gør, at vi syntes det er indsatsen værd. Men som skrevet, kommer der en dato.


Afslutning.

Fra bestyrelsen skal der lyde et tak for det forgangne år, samt et ønske til alle om en god sommer.

Ikke mindst en stor tak til alle, der var med til at gøre vores arbejdsdag den 6. maj både produktiv og hyggelig. Dejligt.


Med venlig hilsen – samt på gensyn den 19. maj eller når vi mødes


Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bredbjerg


Morten Bruun Jacobsen, formand

Fynsgade 4, 9700 Brønderslev. Telefon 40 73 52 66

Hjemmeside: www.bredbjergnord.dk


********************Nedenstående ses bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Se nuværende vedtægter under punktet på denne hjemmeside


§ 1

Navn og hjemsted


Foreningens navn er Bredbjerg Grundejerforening


Foreningens hjemsted er Jammerbugt kommune.


Foreningens kontaktadresse er dog er formandens adresse.§ 2

Formål


Foreningens formål, er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere i Bredbjerg.


Dette kan bl.a. være


-Deltagelse i forhandlinger mellem medlemmer


-At forestå kontakt og forhandling mellem grundejerforeningen og myndigheder, forsyningsselskaber m.v.


-At medvirke til, at de på grundene lyste servitutter overholdes af medlemmer samt af de påtaleberettigede i servitutten


-At forestå praktiske opgaver på fællesarealer, herunder vedligeholde veje og beplantning


-At repræsentere medlemmerne eksternt§3

Medlemmer


Alle ejere af parceller, der er udstykket fra ejendommen matr. Nr. 7e, 7i, 50a samt 40d Hune By og sogn, er pligtige til at være medlem af foreningen. Der kan ikke optages andre som medlemmer. Foreningen har således 103 medlemmer, som ejer følgende matrikler under Hune By:


7 o – 7 ø

7 aa – 7aø

7ba – 7 bø

7ca – 7 cu

40z – 40 ø

40 aa – 40 am

7 e

7do – 7 dp§ 4

Medlemmernes rettigheder


Alle medlemmer har ret til, at anvende de af Grundejerforeningen ejede områder og veje, mod at udføre en forsvarlig adfærd.


Alle medlemmer har ret til, at deltage i grundejerforeningens generalforsamling.

 

Vedtægter, referater, kontaktoplysninger m.v. er tilgængelige på grundejerforenings hjemmeside.§ 5

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt


Bredbjerg Grundejerforeningen anvender digital kommunikation, hvorfor al kommunikation mellem medlemmer og forening, sker via e-mail eller andet medie, herunder indkaldelser til generalforsamlinger der desuden foretages via foreningens hjemmeside www.bredbjergnord.dk


Ethvert medlem er derfor forpligtet til, straks ved indmeldelse samt ved senere ændringer, at meddele foreningen en brugbar e-mailadresse.


Ethvert medlem er forpligtet til, at svare et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.


Medlemmerne er pligtige til at efterkomme vedtagne reglementer og ordensbestemmelser. Uenigheder af enhver art, kan begæres indbragt for førstkommende generalforsamling.§ 6

Regnskabsår


Foreningens regnskabsår løber fra den 1. marts til den sidste dag i februar måned.


Generalforsamlingen vælger en revisor, som reviderer årsregnskabet. Valget sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


Regnskabet udleveres senest på generalforsamlingen og skal være underskrevet af såvel revisor som bestyrelsen.§ 7

Generalforsamling


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år pinse lørdag.


Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem til den e-mail adresse der er registreret samt ved opslag på hjemmesiden www.bredbjergnord.dk


Tidspunkt, sted samt dagorden skal fremgå af indkaldelsen. Ligeledes medsendes rettidigt indkomne forslag, som vil blive behandlet.


Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen skriftligt senest 5 uger før pinselørdag.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.Budget for det kommende år forelægges til orientering

5.Behandling af indkomne forslag

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.Valg af revisor

8.Eventuelt


Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal selv sin dirigent, der forestår forhandlingerne på generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


De på generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær - trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


Referatet vil senest 14 dage efter generalforsamlingen være at se på foreningens hjemmeside i min. 3 måneder.§ 8

Stemmeret og afstemninger


Hvert medlem har én stemme pr. ejet matrikkel.


Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere ti stemmer ved fuldmagt. Fuldmagt til generalforsamling, er også gældende til en eventuel anden generalforsamling, for at få et forslag med krav om 2/3 stemmer afgjort.


Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 60% af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.


Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


Alle andre forslag afgøres ved alm. stemmeflerhed.§ 9

Bestyrelsen


Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer.


Efter generalforsamlingens nærmere beslutning, afgår hvert år halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en husstand, der er grundejer i foreningen.


Bestyrelsen konstituerer sig selv, og beslutter selv sin forretningsorden.


Der udpeges af bestyrelsen en formand samt en kasserer. Herudover kan andre opgaver uddeles.


Ved fratræden af et eller flere bestyrelsesmedlemmer mellem generalforsamlinger, er bestyrelsen berettiget til, men ikke forpligtet til, at supplerer sig. Ind supplerede medlemmer afgår ved førstkommende generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.§ 10

Tegningsret


Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, at formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


Bestyrelsen kan meddele prokura.§ 11

Ikrafttræden


Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. maj 2018


Forslag til bestyrelsen:

Har du nogle forslag, ideer, din mening eller andre ting du mener bestyrelsen skal høre kan de sendes til nedenstående mailadresse

 

opdateret: 10. januar 2015.