Referat fra generalforsamling

Referat Generalforsamling den 9. juni 2019Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag.                                                                                                              a) Bestyrelsen foreslår, at foreningen køber og løbende servicerer en hjertestarter, som ophænges indenfor        foreningens område.                                                                                                                            b) Henrik Pedersen, Løven 5, har fremsendt forslag om, at bestyrelsen pålægges at arbejde for at                    Jammerbugt Kommune giver tilladelse til opsætning af badehuse på stranden, vest for                                  rideskolen. Badehusene skal være som de huse, der er opstillet på strande i Blokhus.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Lone Asp, Sofus B. Nielsen og Morten Bruun Jacobsen. Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af revisor

       På valg er registreret revisor Evald Rask, Vodskov.

   8. Eventuelt

 

 

Referat

 

Der var ca. 70 fremmødte til generalforsamlingen

 

Ad. 1 - Valg af dirigent

Formand Morten Bruun Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Finn Steen Christensen, Bredbjergvej 75, som dirigent. Finn blev valgt.

Dirigenten konstaterede indledende;

 • at der, i henhold til vedtægternes §7, var lovligt indkaldt til generalforsamling
 • at forsamlingen var beslutningsdygtige ved alm. flertal

Dirigenten hørte de fremmødte, om der var enighed heri. Det var tilfældet.

Herefter overgav dirigenten ordet til Morten B. Jacobsen til fremlæggelse af bestyrelsens beretning

 

Ad. 2 – Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning

Morten Jacobsen fremlagde beretning. Se beretningen på foreningens hjemmeside under afsnittet ”Bestyrelsens beretning”.

 

Dirigenten takkede for formandens beretning og spurgte, om denne havde givet anledning til spørgsmål eller kommentarer.

Der fremkom følgende bemærkninger

 • Jørn Lange, Bredbjergvej 63:  Spurgte om der har været konkret behov for hjertestarter indenfor de seneste år.
 • Til det svarede Morten Bruun Jacobsen, at der i et enkelt tilfælde har været behov. Samtidig gav han udtryk for at det selvfølgelig er bedst, at den ikke kommer i anvendelse, men at det kan være tryghedsskabende i området. De nærmeste hjertestartere er p.t. placeret ved Fårup Sommerland og Hune Kirke.


Beretningen blev herefter godkendt

 

Ad. 3 – Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Kasserer, Lone Asp, fremlagde årsregnskab for perioden 1/3 2018 til 28/2 2019.

Årets resultat viser et overskud på 4.707 kr. Der er ikke væsentlige afvigelser i forhold til budget. Overskuddet er således summen af en række mindre poster. Største afvigelse findes på ”Vedligeholdelse af fællesarealer” hvor der er brugt 1.600 kr. mindre end budgetteret.

Bestyrelsen foreslog overskuddet overført til næste regnskabsår. Foreningens Egenkapital (Formue) er derved steget fra 76.760 kr. ved regnskabsårets begyndelse til 81.467 kr. ved regnskabsårets afslutning.

Regnskabet blev godkendt

 

Ad. 4 – Budget for det kommende år forelægges til orientering

Lone Asp fremlagde budget for perioden 1/3 2019 til 28/2 2020. Der budgetteres med et underskud på 15.000 kr. Beløbet svarer til den budgetterede udgift til en hjertestarter i grundejerforeningens område.

Budgettet blev taget til orientering

 

Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag

 

Hjertestarter

Morten Bruun Jacobsen gennemgik bestyrelsens forslag om, at grundejerforeningen køber og løbende servicerer en hjertestarter, som opsættes indenfor foreningens område. Han foreslog at hjertestarteren installeres på et hus centralt i foreningens område. Bestyrelsen har ikke hjemtaget konkret tilbud, men etableringsomkostning forventes at ligge omkring 15.000 kr. Bestyrelsen beder derfor om generalforsamlingens godkendelse af, at etablere en hjertestarter i området.

 

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til forslaget:

 

 • Fiskene 3: Der blev spurgt til omfang af driftudgifter ved etablering af hjertestarter.
 • Morten Bruun Jacobsen orienterede om, at der, vil være driftudgifter til strøm og til udskiftning af batteri og elektroder (som holder nogle år). Den årlige driftudgift forventes at ligge omkring 1.000 kr. (hertil kommer etableringsomkostning det første år på ca. 15.000 kr.)

 

 

 • Det blev nævnt at Trygfonden tilbyder gratis instruktion i hvordan en hjertestarter anvendes.
 • Morten Bruun Jacobsen var åben overfor at bede Trygfonden om kursus til foreningens medlemmer, hvis der er interesse for det.
  Han orienterede samtidig om, at Hjertestarteren, ved brug, selv (via tale) giver let tilgængelig anvisning i anvendelsen, så den også kan betjenes uden, at man har været på kursus.

 

 • Leif Nielsen, Tyren 6 spurgte til om der er løbende (eks. årlig) service, så der er sikkerhed for, at hjertestarteren altid virker. Han gav udtryk for at der bør være sikkerhed for, at hjertestarteren løbende tilses.
 • Morten Bruun Jacobsen svarede at hjertestarteren selv reagerer hvis der er noget galt – f.eks. hvis batteri eller elektroder skal skiftes. Herudover at bestyrelsen vil tilse hjertestarteren

 

 

 • Fiskene 3:
  • Der blev gjort opmærksom på, at placering på fællesareal bør overvejes, da det, ved ejerskifte, evt. kan blive en udfordring med placering på privat grund/hus
 • Weiss, Bredbjergvej 61:
  • Ved placering på fællesareal bør det tages med i overvejelserne, at der skal etableres el og elmåler m.v.
 • Tvillingerne 3:
  • Forslag om placering på fælles areal med strøm fra en grundejer i nærheden af placeringen
 • Morten Bruun Jacobsen:
  • Anbefaler at hjertestarteren placeres privat, da der er mindre risiko for hærværk. Der kan evt. arbejdes på at lave en aftale for en femårig periode. Skulle det vise sig at give problemer i tilfælde af at grundejeren fraflytter, kan hjertestarteren flyttes til ny placering.
 • Freddie Overgaard, Skorpionen 2:
  • Freddie tilbyder at hjertestarteren kan sidde på hans matrikel. Han tilbyder også at tjekke batterier

 

 

 • Finn Steen Christensen, Bredbjergvej 75:
  • Som afsluttende replik nævnte Finn, at etableringsomkostninger, i størrelsesordenen 150 kr. pr. husstand, er billigt for den tryghed, hjertestarteren kan være med til at give.

 

Forslaget blev herefter bragt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Badehuse

Morten Bruun Jacobsen redegjorde for forslaget om opsætning af badehuse på stranden. Forslagsstiller havde desværre ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen, men har bedt om at forslaget behandles.

Bestyrelsen mener ikke, forslaget ligger indenfor bestyrelsens ansvarsområde og kan derfor ikke tilslutte sig forslaget.

 

 • Finn Steen Christensen, Bredbjergvej 75:
  • Forslaget synes umiddelbart at ligge udenfor foreningens vedtægter, da det ikke ligger indenfor foreningens formål og område.

 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til forslaget, inden det blev bragt til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget, idet ingen ønskede, at bestyrelsen skulle gå videre med det.

 

 

Ad. 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Lone Asp, Sofus B. Nielsen og Morten Bruun Jacobsen. Alle var villige til genvalg.

Morten Bruun Jacobsen opfordrede alle, som måtte have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at stille op.

Der var genvalg til alle tre.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig sådan:

 • Morten Bruun Jacobsen, Formand
 • Lone Asp, Kasserer
 • Kai Brunmark, Ansvarlig for veje og hjemmeside
 • Sofus Birkedal Nielsen, Ansvarlig for fællesarealer
 • Torben Risager, Sekretær

 

Ad. 6 – Valg af revisor

Formanden udtrykte stor tilfredshed med foreningens revisor gennem flere år, Registreret Revisor Evald Rask. Evald var villig til genvalg.

 

Der var genvalg til Evald Rask

 

 

Ad. 8 – Eventuelt

 • Carsten Thøgersen, Løven 1:
  • Efterlyste information om mulig rundkørsel ved krydset Vesterhavsvej/Faarupvej.
  • Flere grundejere gav udtryk for, at det er vedtaget at kommunen etablerer rundkørsel i krydset

 

 • Freddie Overgaard, Skorpionen 2:
  • Oplever at renovationen kører meget stærkt på vores veje, og opfordrer derfor til, at de enkelte grundejere skriver til Jammerbugt Kommune og opfordrer til, at der køres efter forholdene

 

 • Der blev spurgt om der findes ”hjerteløbere” i området, som kan aktiveres, hvis man ringer 112.
 • Morten Bruun Jacobsen svarede, at han ikke er klar over det, men at bestyrelsen sørger for, at den kommende hjertestarter registreres, så den er synlig på kort over hjertestartere og dermed også tilgængelig for evt. hjerteløbere ved opkald på 112

 

 

 • Eva Hoseth, Tvillingerne 6:
  • Eva spurgte ind til, om flere havde kendskab til at dyr/ræv kan åbne stativet til skraldeposerne og derved ødelægge poserne og sprede indholdet i området.
 • Der var en del tilkendegivelser på det. Og forskellige forslag til løsning. F.eks. montere liste nederst på lågen så den ikke kan skubbes op nede fra, montering af beslag på lågen, elastik rundt om stativet eller flise op af lågen.
  Det er naturlig væsentligt at være opmærksom på, at det skal være muligt for renovationen at komme til skraldeposen.

 

 

 • Det færdes en del ryttere i vores område. Det blev drøftet om ridning i større omfang kan afgrænses til ridestierne (i stedet for veje og øvrige områder). Det blev bl.a. foreslået at bestyrelsen henvender sig til Rideskolen og Fårup Sommerland.

 

 

Morten Bruun takkede afslutningsvis for det flotte fremmøde og den gode dialog og det gode engagement på mødet.

 

 

Efter generalforsamlingen var der oplæg fra Andreas Mylund, konsulent ved Nabohjælp.dk. Formålet var at orientere om, hvad vi kan gøre for at sikre sommerhusene mod indbrud. Både fysiske foranstaltninger og hjælp med opmærksomhed og information grundejerne imellem. Bl.a. med opfordring til at tilmelde sig nabohjælp.dk (downloade app).


Der kan findes mere information her:

Botrygt.dk

Nabohjælp.dk

Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. maj 2012 samt på overordentlig generalforsamling den 16. juni 2012.