Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 4. juni 2022Grundejerforeningen BREDBJERG.


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bredbjerg Grundejerforening 2022.

Lørdag den 4. juni 2022 kl. 11,00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent

 

2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning. (lægges på hjemmeside efter generalfors.)

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (vedlagt og bliver tilgængeligt på hjemmeside)

 

4. Budget for det kommende år forelægges til orientering (vedlagt og bliver tilgængeligt på hjemmeside).

             4a. orientering om fremtidig kontingent (fra 2023)

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. (Der er ikke kommet nogen inden fristen.)

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

       På valg er Henrik Højlund Larsen og Kai Brunmark. Henrik er villige til genvalg, mens Kai har solgt sit hus             og fraflytter.

 

7. Valg af revisor

           På valg er registreret revisor Evald Rask, Vodskov.

 

8. EventueltFrokost for medlemmer og ægtefæller. (Tilmelding)


I lighed med tidligere, afholdes der efter generalforsamlingen (sandsynligvis ca. kl. 12.30 - 13.00) fælles frokost med kold anretning med lune retter på restaurant Nordstjernen. Der er delvis egen betaling på kr. 75,- pr, person, og deltagelse kræver tilmelding. Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding bedes foretaget ved indbetaling af kr. 75,- per. deltager til forenings konto i Spar Nord 9028 - 458 30 59429 med ”sommerhusadresse” påført senest tirsdag den 31. maj. Alternativt kan der med samme oplysning om sommerhusadresse betales, til kassererens mobilpay 52 30 70 59

Der kan højst deltage 2 personer pr. grund på de nævnte vilkår.


I forbindelse med denne indkaldelse har vi andre praktiske oplysninger, som vi gerne vil viderebringe til vore medlemmer:


Flisning af grene.

Som tidligere, vil der inden sommerferien blive foretaget hugning af flis i området, hvor alle grene, der er udlagt ved vejene i området, blive hugget i flis. Alene grene der er udlagt i overensstemmelse med nedenstående inden den 19. juni vil kunne forventes hugget i flis.

Grenene bedes lagt i en stak, med den tykkeste del ud mod vejen. Primært en bunke pr. grund. Og det er væsentligt at gøre helt klart, at det alene er grene der må være i bunken, ikke mos, rødder, jord m.v. Dette ødelægger knivene og medføre i bedste fald en ekstraregning til os – i værste fald at maskinen ødelægges.

Stakken af grene bedes primært lagt på egen grund - ikke på fællesarealerne.


Brandfare i vort dejlige område.

Vi skal indskærpe også iår, at der i hele vort område – og i øvrigt hele Jammerbugt kommune - er totalt forbud mod afbrænding, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri.

Brug af grill og tømning af kul fra samme, tømning af brændeovne for rester m.v. bedes foretaget med allerstørste forsigtighed. Vi har med glæde konstateret, at en del sommerhusejere har branddasker hængende, og skal opfordre alle til at have en sådan i tilfælde af, at den pludseligt bliver nødvendig.


Fællesarealer er fælles og der må kun efter aftale foretages fældning m.v. på disse.

Fældning af træer på fællesarealer – også fællesarealer mellem grundene – må kun foretages efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Og det er ganske uden betydning om man selv foretager fældning eller lader andre – familiemedlemmer eller profesio-nelle – foretage arbejdet. Det er den enkelte grundejerens ansvar.

Er der træer på fællesarealer, som man ønsker at der skal ske noget med, så kontakt bestyrelsens ansvarlige for fællesarealer, så der kan blive foretaget en besigtigelse, samt hvis bestyrelsen mener det er hensigtsmæssig, en besigtigelse sammen med tilstødende grundejere. Send meget gerne billeder og tegninger med forklaring.

Vi kan se, at der visse steder er foretaget udtynding af beplantningen på fællesarealer, uden at bestyrelsen er forespurgt. Det er ikke i orden, og vi syntes, at det mindste man ved denne form for mild selvtægt kan gøre, er at rydde op, så gerne og kvas er lagt ud til flisning. Det forventer vi efterleves.

 

Problemer med spildevand og grundvand.

Vi vil også komme med en status på ”sagen” omkring afvanding, grundvandssænk-ning, som vi har kørende primært med Jammerbugt Forsyning. Bestyrelsen er inden generalforsamlingen indkaldt til møde med Jammerbugt Forsyning, hvor vi vil blive forelagt et projektforslag. Dette vil blive præsenteret under generalforsamlingen.


Affaldsordning fra 2023.

Vi er alle varslet om, at vores renovationssystem ændres i 2023. Kommunen har lovet, at der kommer yderligere oplysninger til os inden vores generalforsamling. Det ser vi også ud til, at kunne informerer om.


Hjertestarter.

Vores hjertestarter er klar, hvis der er nogen der har brug for den. Den hænger som oplyst tidligere på garagen ved Skorpionen 1.

Har du mod på det, ville de være rigtigt godt, hvis nogle grundejere meldte sig som ”hjerteløbere” hos Tryg-fonden. Hvis du melder dig, vil du blive kontaktet hvis der går en ”hjertealarm” omkring hvor du er – altså også her i Bredbjerg, hvilket vil være til stor gavn for de pårørende, der måtte sidde med et hjertestop.

Så en opfordring herfra, til alle der har ”mod” på en sådan opgave.


Afslutning.

Fra bestyrelsen skal der lyde et tak for det forgangne år, samt et ønske til alle om en god sommer.

Med venlig hilsen – samt på gensyn den 4. juni

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bredbjerg

 

Morten Bruun Jacobsen, formand

Fynsgade 4, 9700 Brønderslev. Telefon 40 73 52 66

Hjemmeside: www.bredbjergnord.dk    

 

Forslag til bestyrelsen:

Har du nogle forslag, ideer, din mening eller andre ting du mener bestyrelsen skal høre kan de sendes til nedenstående mailadresse

 

opdateret: 10. januar 2015.