Referat generalforsamling

Bestyrelsens fremlægning af regnskab lørdag den 4. juni 2022


Morten indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Finn Steen Christensen– valgt med applaus.
Dirigenten meddelte generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig


2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning oplæst (fremsendes i revideret udgave til Kai/Mads Weiss, som indsætter på
hjemmeside).


Spørgsmål til beretningen:


Leif, Tyren 6: Ønsker orientering i god tid inden der skal graves dræn ned over vores
grund, samt at vejen skal forventes lukket 2-3 uger.
Svar, Morten: Det tages til efterretning.


Juul, Fiskene 5: Der er en forretning i kildesortering for renovationsselskabet.
Svar, Morten: Vi har fået oplyst at udgifterne er større ved kildesortering end gevinsten
ved at kunne sælge de forskellige fraktioner.


Skorpionen 4: Der er sprøjtet på grusvejen sidste år – vil man fortsætte med det
fremover?
Svar, Morten: Der skal i forbindelse med denne generalforsamling og den efterfølgende
konstituering vælges en ny vejformand, skal medvirke til at afgøre dette.
Erfaringerne fra sidste år er, at der ikke var den store langvarige effekt.


Bredbjergvej 75: Træerne ved kornmarken er blevet fældet. Hvis træer er der tale om, og er
der andre ejere som kan finde på det samme?

Svar, Morten: Det er hans egen jord, og os bekendt er der planer om, at der skal
genplantes træer. Vi er ikke vidende om, om der er andre der har planer
om at fælde.

Bestyrelsens beretning herefter vedtaget.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Lone fremlagde det reviderede regnskab.


Spørgsmål til regnskabet:


Fiskene 3: Kan ikke forstå, at der varsles kontingentstigning.
Svar, Lone: Som det fremgår af regnskaberne de seneste år, er der hvert år
præsenteret et underskud. Priserne til vejvedligehold mv. stiger fortsat, og
det nuværende kontingent har været fastholdt i 18 år. Det vurderes derfor
som rettidig omhu at hæve kontingentet.


Skorpionen 2: Spørgsmål til de to poster indeholdene forsikring.
Svar, Lone: Den ene forsikring er en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som primært
bruges i forbindelse med arbejdsdagene. Den anden er en
ansvarsforsikring, som dækker, hvis nogen falder eller kommer til skade
på vores arealer.


Bredbjergvej 69: Forstår ikke beløbet for negative renter.
Svar, Morten: Det oplyste beløb til negative renter er korrekt.


4. Budget for det kommende år forelægges til orientering
Lone fremlagde budget for det kommende år, herunder en varsling af forhøjelse af kontingentet fra
kr. 500,- til kr. 600,- pr. år.
Ingen spørgsmål til budgettet.


5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• På valg er Kai Brunmark og Henrik Højlund Larsen. Henrik er villig til genvalg men Kai er
fraflyttet og kan derfor ikke genvælges.
Bestyrelsen foreslår Peter Kraglund, Skorpionen 4 til bestyrelsen – valgt
Henrik Højlund Larsen- valgt


7. Valg af revisor
På valg er registreret revisor Evald Rask, Vodskov.
Revisor Evald Rask, genvalgt.


8. Eventuelt
Skorpionen 2: I relation til lokalplanlægning af vores område: Ønsker ikke 300 m2 boliger
i vores område.


Tyren 4: Anerkendelse af bestyrelsens store arbejde.


Morten bød velkommen til Peter i bestyrelsen, og takkede Kai for mange års bestyrelsesarbejde og ikke
mindst vedligeholdelsen af vores veje.


Tak til Finn Steen for at bringe os sikkert gennem generalforsamlingen.


Herefter frokost for medlemmer og ægtefæller.