Referat fra generalforsamling

Referat Generalforsamling den 19. maj 2018


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Fremlæggelse af budget for det kommende år

5.Valg til bestyrelse.

a.På valg er Kai Brunmark samt Torben Risager. Begge er villige til genvalg.

6.Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor Evald Rask

7.Behandling af indkomne forslag.

a.Sådanne forslag skal være bestyrelsen v/formand Morten Bruun Jacobsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. mbj@gbjrevision.dk kan anvendes.

b.Forslag fra bestyrelsen om, at forny og opdatere vedtægterne. Forslag til nye vedtægter vedlagt.

8.Eventuelt.Referat


Der var ca. 67 fremmødte til generalforsamlingen


Ad. 1 - Valg af dirigent

Formand Morten Bruun Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Finn Steen Christensen, Bredbjergvej 75, som dirigent. Finn blev valgt.


Dirigenten konstaterede indledende;

-at der, i henhold til vedtægternes §5, var lovligt indkaldt til generalforsamling

-at forsamlingen var beslutningsdygtige ved alm. flertal

-at der ikke, ud over bestyrelsens forslag til nye vedtægter, var indkomne forslag under dagsordenens pkt. 7

Herefter overgav dirigenten ordet til Morten B. Jacobsen til fremlæggelse af bestyrelsens beretning


Ad. 2 – Bestyrelsens beretning om det forløbne år


Læs formandens beretning under afsnittet: "Bestyrelsens beretning"


Dirigenten takkede for formandens beretning og spurgte, om denne havde givet anledning til spørgsmål eller kommentarer.


Der fremkom følgende bemærkninger:


Freddie Overgaard, Skorpionen 2:

Opfordrede, i forbindelse med nyt lokalplanforslag, bestyrelsen til at gøre indsigelse i forhold til eventuelle støjgener fra Fårup Sommerland (i forbindelse med forslaget om at øge max. højden på forlystelser fra 20 m til 40 m).

Herudover gjorde Freddie opmærksom på, at Fårup Sommerland ejer jorden frem til Bredbjergvej og dermed senere vil kunne udvide området, så det kommer tæt på grundejerforeningen.

Udtrykte betænkelighed ved, at den tinglyste deklaration for grundejerforeningens område ikke kunne håndhæves. F.eks. i forhold til anden tagbelægning end græstørv og evt. også mulighed for opdeling af grunde og dermed udstykning.


Til dette svarede Morten Bruun Jacobsen

at lokalplanen, som er i forslag, alene vedrører det område Fårup Sommerland ligger på i dag, og at bestyrelsen har til hensigt at gøre indsigelse ved at bede Jammerbugt Kommune sikre, at gældende grænseværdier for støj overholdes – også hvis der gives tilladelse til max. højde på 40 m.

Herudover orienterede Morten om, at han har forespurgt Jammerbugt Kommune i forhold til deklarationens retsvirkning. Kommunen har oplyst at tinglyste deklarationer naturligvis er gældende. Dog kan kommunen, efter konkret vurdering, dispensere for bestemmelserne heri. Det har kommunen ikke til hensigt at gøre i forhold til tagbelægning og grundenes størrelse.


Jørgen Lange, Bredbjergvej 63:

Gældende grænseværdier for støj (55db) må ikke overskrides trods nyt lokalplanforslag


Tom Nielsen, Jomfruen 1:

Opfordrer bestyrelsen til at gøre indsigelse i forhold til støjniveau vedr. lokalplanforslag for Fårup Sommerland. Tom mener, der bør gives særskilt tilladelse pr. forlystelse

Stiller spørgsmål ved om lokalplanen er lovlig, og om der er en miljøpåvirkning. Han opfordrer til at prøve spørgsmålet ved landsankenævn.


Til kommentarerne omkring støj kommenterede Sofus Nielsen, Tvillingerne 6

en ekspert har undersøgt sagen, og at de nuværende støjkrav/grænseværdier også vil være gældende fremover.


Morten Bruun Jacobsen tilkendegav, som øvrige indlæg

at støjgrænser skal overholdes, og at bestyrelsen vil præcisere dette i indsigelsen vedr. lokalplan for Fårup Sommerland. Morten vil tage Tom Nielsen med på råd i forbindelse med udformningen af indsigelse.


Annemarie Sørensen, Bredbjergvej 87:

Giver udtryk for at det virker urimeligt, at der er ændret på tidligere tilladelse i forhold til byggehøjde m.v. på Rosenmeyerudstykningen. Det er vigtigt, at sommerhusområdet ikke får karakter af villakvarter. Her er også tagbelægningens udtryk vigtig.


Eva Hoseth, Tvillingerne 6:

Eva ser grundejerforeningens fællesarealer som et stort aktiv for området. Derfor foreslår hun en årlig arbejdsdag i stedet for den nuværende frekvens med en arbejdsdag hvert andet år.


Søren Stieper, Bredbjergvej 72:

Havde desværre indbrud i april. Politiet gav udtryk for, at installation af alarm i sommerhuset ikke var den rette løsning til at holde ubudne gæster væk. Derimod foreslog Politiet etablering af videoovervågning på vejen. F.eks. ved en 6 meter høj stålmast med opsat kamera. Gerne installeret f.eks. 20 meter nede af Bredbjergvej så alle ind- og udkørsler kan overvåges.

Søren opfordrede til at grundejerforeningen etablerer kameraovervågning. Han foreslår delvis finansiering fra foreningen og restfinansiering ved indbetaling fra hver grundejer.


Til ovenstående kommenterede Finn Steen Christensen

at det er vigtigt at være opmærksom på nye regler i forbindelse med den nye persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018. Vigtigt at være opmærksom på, om det er lovligt, og om der er større omkostninger forbundet med det (f.eks. i forbindelse med sortering af billeder og den oplysningspligt den nye forordning evt. har i forhold til alle de personer, der bliver fotograferet/filmet).


Leif Nielsen, Tyren 6:

Der har desværre også været indbrud på Tyren 6. Leif støttede forslag om opsætning af kamera men ikke pullerter eller bom. Han mener, kameraopsætning er ok, hvis det vedtages i grundejerforeningen.


Morten Bruun Jacobsen konkluderede:

En kameraløsning virker mere overkommelig end pullerter, og at kameramodellen evt. er være noget, bestyrelsen kan arbejde videre med. I første omgang ved at undersøge, om vi må opsætte kamera på Bredbjergvej.


I forlængelse af formandens beretning og drøftelserne herom, havde Sofus Nielsen et oplæg om Hybenroser.

I oplægget kom Sofus bl.a. ind på, at hyben ikke hører naturligt hjemme i Danmark. Rosen udvikler sig meget hurtigt, og Naturstyrelsen ønsker hybenrosen udryddet. Derfor har styrelsen også udgivet brochure, som beskriver, hvordan man kan bekæmpe rosen.

Naturstyrelsen anbefaler den model, som grundejerforeningen også har lagt sig op ad ved bekæmpelse i området Metoden er at fjerne hybenroserne ved at skære dem ned og fjerne dem. Efterfølgende sprøjtes de skud, der kommer, nænsomt med Roundup. Det betyder, mængden af anvendt Roundup er meget begrænset.

Sofus opfordrede til at deltage i grundejerforeningens arbejdet med at begrænse hyben den 2. juni kl. 10, som beskrevet under formandens beretning.


Mads Weiss, Bredbjergvej 61:

Mads gav udtryk for, at han ikke mener, hybenrosen breder sig hurtigt i området. Området er ca. 40 år gammelt, og der er kun hyben i begrænsede områder. Han mener ikke, der skal sprøjtes og mente således heller ikke, at det var ok, at der blev anvendt Roundup ved grundejerforeningens hybenbekæmpelse i 2016.

Mads bad om en holdning fra forsamlingen


Eva Hoseth, Tvillingerne 6:

Eva er enig i, at det var ønskeligt, hvis der var et alternativ til at anvende gift (Roundup) i bekæmpelsen af hybenroser (naturligvis først efter en manuel fjernelse/nedskæring af roserne). Det er der desværre ikke, og hvis fællesarealerne skal passes, er det nødvendigt at fjerne roserne.


Jørgen Lange, Bredbjergvej 63

Foreslog at at grundejerforeningen får et professionelt haveselskab til at fjerne hybenroser på fællesarealerne, og at vi selv efterfølgende sprøjtede nænsomt for at holde roserne nede.


Morten Bruun Jacobsen

bad om at få en tilkendegivelse fra de fremmødte, i forhold til det principielle i, om foreningen kan anvende Roundup i bekæmpelsen af hybenroser.


Dirigenten bad herefter de fremmødte om, ved håndsoprækning, at markere, såfremt man ikke ønskede, at foreningen anvender Roundup i bekæmpelsen af hybenroser.

4 af de fremmødte ønskede ikke, at grundejerforeningen anvender Roundup.


Dirigenten konkluderede herefter, at der ikke er flertal for at forbyde anvendelse af Roundup i bekæmpelse af hybenroser


Ad. 3 – Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer, Lone Asp, fremlagde årsregnskab for perioden 1/3 2017 til 28/2 2018.

Årets resultat viser et underskud på 20.716 kr. underskuddet kan primært henføres til, at grundejerforeningen, som ekstraordinær post i regnskabet, har været medfinansierende i etableringen af fibernet i området. På den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2017, blev bestyrelsen bemyndiget til at anvende op til 37.000 kr. på etablering af fibernet. Den faktiske udgift blev 32.936 kr.

Bestyrelsen foreslog underskuddet overført til næste regnskabsår. Foreningens Egenkapital (Formue) er derved faldet fra 97.476 kr. ved regnskabsårets begyndelse til 76.760 kr. ved regnskabsårets afslutning.

Regnskabet blev godkendt


Ad. 4 – Fremlæggelse af budget for det kommende år

Lone Asp fremlagde budget for perioden 1/3 2018 til 28/2 2019. Der budgetteres med et årsresultat på 0 kr.


Ad. 5 – Valg til bestyrelse

På valg var Kai Brunmark og Torben Risager. Begge var villige til genvalg.

Morten Bruun Jacobsen opfordrede alle, som måtte have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at stille op.

Der var genvalg til Kai Brunmark og Torben Risager.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig sådan:

•Morten Bruun Jacobsen, Formand

•Lone Asp, Kasserer

•Kai Brunmark, Ansvarlig for veje og hjemmeside

•Sofus Birkedal Nielsen, Ansvarlig for fællesarealer

•Torben Risager, Sekretær


Ad. 6 – Valg af revisor

Formanden udtrykte stor tilfredshed med foreningens revisor gennem flere år, Registreret Revisor Evald Rask. Evald var villig til genvalg.

Der var genvalg til Evald Rask


Ad. 7 – Behandling af indkomne forslag

Morten Bruun Jacobsen gennemgik bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter.


Poul Ravn, Vædderen 9:

Poul mener, der er nogle strukturelle udfordringer med vedtægtsforslaget. Han mener, der er 6-7 emner, som kan ”angribes”. Som eksempel blev §8 nævnt, hvor det, efter Poul Ravns mening, ikke er klart hvor længe, og til hvilke generalforsamlinger, evt. afgivne fuldmagter kan anvendes.


Det blev drøftet om forslaget til nye vedtægter skulle afvente næste års generalforsamling


Finn Steen Christensen spurgte ind til vedtægternes §7, hvor det er anført, at referat fra generalforsamlingen vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside i minimum 3 måneder. Finn ønskede tilgængelighed i mere end 3 måneder.


Til dette svarede Kai Brunmark og Morten Bruun Jacobsen

at intentionen er at referaterne ligger så længe som muligt på hjemmesiden – forventeligt flere år. Pladsproblemer kan gøre det nødvendigt at fjerne gamle referater. For nuværende ligger der referater tilbage til 2015.


Morten Bruun Jacobsen orienterede om at der, forud for generalforsamlingen, ikke var fremkommet ændringsforslag eller bemærkninger til forslaget til nye vedtægter, som var medsendt indbydelse til generalforsamling.

Han fastholdt, at bestyrelsen ønskede de foreslåede vedtægter bragt til afstemning. Samtidig gjorde han opmærksom på, at de foreslåede vedtægter er en forbedring i forhold til de eksisterende, og at der vil være mulighed for at komme med ændringsforslag til generalforsamlingen næste år.


Dirigenten konstaterede

at det nuværende forslag til nye vedtægter kunne bringes til afstemning, og at evt. rettelser/ændringsforslag kunne besluttes på næste ordinære generalforsamling.


Dirigenten forhørte sig i salen, om der var flere kommentarer/bemærkninger, inden forslaget gik til afstemning.

Det var ikke tilfældet.

For forslaget om nye vedtægter stemte 34

Ingen stemte imod

2 stemte hverken for eller imod


I henhold til §9, i de eksisterende vedtægter, kræver vedtægtsændringer, at 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt, og at ændringsforslaget har opbakning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Da der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer til generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling den 23. juni kl. 10 på Vædderen 6. For at forslaget kan vedtages kræves, at 2/3 af de fremmødte på den nye generalforsamling stemmer for forslaget.


Ad. 8 – Eventuelt

Der var ikke noget at bemærke under eventuelt


Morten Bruun takkede afslutningsvis for det flotte fremmøde og den gode dialog og det gode engagement på mødet.


Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. maj 2012 samt på overordentlig generalforsamling den 16. juni 2012.