Referat fra generalforsamling

Referat Generalforsamling den 30. maj 2020.Generalforsamlingen afholdes som følge af samlingsforbud meddigital kommunikation pr. mail og dermed uden fysisk deltagelse.


Bemærkninger fra grundejere er udsendt i sammendrag i mail.

 

1. Valg af dirigent.

    Udgår

 

2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning

    Beretning vedlagt. Der er ikke kommet forslag, som vurderes som at være indsigelser herimod.

    Godkendt

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

    Regnskab vedlagt. Der er ikke kommet forslag, som vurderes som at være indsigelser herimod.

    Godkendt

 

4. Budget forelægges til orientering

    Budget vedlagt. Bestyrelsen har anmodet om et rådighedsbeløb til at købe assistance vedr. de problemer med      grundvand som vi har. Ingen indvendinger

 

5. Behandling af indkomne forslag.

    Ingen forslag modtaget rettidigt.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

    På valg for 2 år er Kai Brunmark (p.t. vejformand og hjemmesideansv.) og som ny indsuppleret Henrik

    Højlund Larsen (Tyren 5)

    Ingen indvendinger mod valg af begge for 2 år modtaget. Dermed valgt.

 

7. Valg af revisor

    Forsalg om genvalg af registreret revisor Evald Rask.

    Ingen indvendinger mod valgte dermed genvalgt for 1 år.

 

8. Eventuelt

    Modtagne indlæg vil blive rundsendt. Intet besluttet.

    Generalforsamlingen afsluttes.Brønderslev, den 30.05.2020.

 

Morten Bruun Jacobsen, formand.

Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. maj 2012 samt på overordentlig generalforsamling den 16. juni 2012.