Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamlingsreferat

 

 

Referent: Henrik Højlund Larsen, Tyren 5

 

 

 

Morten indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslår Finn Steen – valgt med applaus.

Dirigenten meddelte generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig

 

2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning.

 

Morten startede med at konstatere, at der var 87 personer tilmeldt, repræsenterende 52 grunde, samt at der var modtaget 6 fuldmagter.

 

Spørgsmål til beretningen:

 

Thøgersen, Løven 1:

Ridesti i forbindelse med arbejdsdagen – der har ikke været debat om emnet, hvorfor? Der bør være debat om emnet inden igangsætning.

Svar, Kai:

Der er i dag en officiel ridesti fra Pirupvejen til Vægten. Bestyrelsen ønsker denne flyttet fra Bredbjergvej til det grønne område (fællesarealet øst for Løven). Planen er alene klipning af træer langs Bredbjergvej. Det er bestyrelsens ansvar at vedligeholde fællesarealer, men emnet vendes med grundejerne på Løven.

Freddy, Skorpionen 2:

Eksisterende ridesti er officiel – spørg kommunen inden der arbejdes med flytning af den.

 

Juul, Fiskene 5:

Vedrørende vandproblemer. Har Jammerbugt forsyning/kommune erkendt at det er deres problem?

Svar, Morten:

Vi har leveret måleresultater for logninger hver uge, og de har erkendt at det viser at der er et problem som skal løses. Jammerbugt Forsyning har sat rådgivende ingeniørfirma på sagen. Vi i bestyrelsen holder fast i sagen så det forhåbentligt kan løses inden vinter.

 

Nibsbjerg, Løven 8:

Skilt ved sti 32med ridning forbudt er fjernet. En del selvsåede fyrretræer på fællesarealer bør ryddes/renses ud.

Svar, Kai: Dette er med på planen for arbejdsdagen.

 

Bestyrelsens beretning herefter vedtaget.                       

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 

Lone fremlagde det reviderede regnskab.

 

Ingen spørgsmål til regnskabet

 

4. Budget for det kommende år forelægges til orientering

 

Lone fremlagde budget for det kommende år.

 

Ingen spørgsmål til budgettet.

 

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

  • Bestyrelsen foreslår, at Bredbjergvej asfalteres fra Pirupvej til Vandmanden. Der opkræves ekstrakontingent på ikke over kr. 3.000 pr. grund.

 

Morten indledte med kort beskrivelse af emnet.

 

Spørgsmål til forslaget:

 

Dam, Vædderen 2:

Har set gode erfaringer med anvendelse af magnesium-chlorid som støvbinder – er det undersøgt?

Svar, Kai:

Ja, det er undersøgt, men det norske tilbud vi fik for hele Bredbjergvej var meget dyrt. Set over en 10-årig periode nærmer det sig prisen for bestyrelsens forslag til asfaltering. Vi undersøger om der er en billigere mulighed med tilfredsstillende effekt.

 

Hansen, Jomfruen 5:

Økonomi omkring asfaltering, vedligehold og saltning – er det undersøgt? Må man asfaltere en officiel ridesti?

Svar Kai:

Disse emner er ikke undersøgt.

 

Juul, Fiskene 5:

Jammerbugt Kommune har udlagt støvbinder på Plantagevejen i sidste uge.

 

Bröchner, Tvillingerne 3:

Synes godt om asfaltering, specielt når det er en enig bestyrelse, som foreslår det (hvilket ikke er tilfældet).

 

Vædderen 4:

Eventuelle chikaner – hvor mange har i regnet med? Hvad siger renovationen til det? Det skal laves så det kommer til at fungere og sikrer at hastigheden holdes nede.

 

Thøgersen, Løven 1:

Argumentet med ”vejrliget” købes ikke. Der er ikke sket ændringer de sidste 30 år. Asfalteres kun frem til Vandmanden tilgodeses ca. 25% af medlemmerne. Ser gerne naturen i stedet. Forslag om vedligeholdelse af ”svellevejen”.

 

Hansen, Jomfruen 5:

Er meget imod en asfaltvej. Skal der være asfalt, er det vigtigt at sikre lav hastighed – specielt ved sti 100, hvor børn, cyklister og barnevogne pludseligt krydser vejen.

 

Dam, Vædderen 2:

Bevar naturen – synes at vejen er rigtig fin nu.

 

Fiskene 3:

I forhold til netop fremlagte regnskab bruger vi ca. kr. 200,- pr. år pr. grundejer til vedligeholdelse af hele Bredbjergvej. Med forslaget om asfaltering skal man altså regne med at det svarer til minimum 15 års vejvedligeholdelse – vel at mærke uden udgift til det, som stadig er grusbelagt. Det svarer vist ikke helt til budgettet for asfalteringen.

 

Nibsbjerg, Løven 8:

Foreslår en hastighedsgrænse på 20 km/t i stedet for de skiltede 30 km/t.

 

Petersen, Løven 5:

Er imod asfaltering grundet hastigheden – tvivler på at budget holder.

 

Herefter valg omkring asfaltering af dele af Bredbjergvej:

 

Resultat:                                  3 blanke stemmer

                                             24 stemmer for asfaltering

                                             34 stemmer imod asfaltering.

 

Forslaget er derfor nedstemt. Knap 60 pct af Grundejerforeningens medlemmer afgav deres stemmer.

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  • På valg er Lone Asp, Sofus B. Nielsen og Morten Bruun Jacobsen. Lone og Morten er villige til genvalg.

 

       Carsten Boyer Thøgersen foreslås til bestyrelsen – valgt

       Lone Asp og Morten Bruun Jacobsen - valgt

 

 

 

7. Valg af revisor

    På valg er registreret revisor Evald Rask, Vodskov.

 

Revisor Evald Rask, genvalgt.

 

 

8. Eventuelt

 

Morten bød velkommen til Carsten i bestyrelsen, og takkede Sofus for 4 års bestyrelsesarbejde.

 

Tak til Finn Steen for at bringe os sikkert gennem generalforsamlingen.

 

 

 

Herefter frokost for medlemmer og ægtefæller.

 

Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. maj 2012 samt på overordentlig generalforsamling den 16. juni 2012.