Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning lørdag den 4. juni 2022


Bestyrelsens beretning – Bredbjerg Grundejerforening 2021/22
Bredbjerg den 4. juni 2022.


Kære medlemmer af Bredbjerg Grundejerforening.
Det er dejligt at vi kan mødes igen til generalforsamling Beretningen vil være disponeret således:


 • - Årets gang i grundejerforeningen
  - Arbejdsdag
  - Fællesarealer
  - Veje
  - Flisning
  - Hjertestarter
  - Vandproblemer
  - Plan for dræn
  - Formandsmøde i Jammerbugt Kommune er udsat
  - Affaldsindsamling
  - Rammer for lokalplaner
  - Ny lokalplan for Fårup Klitbakker – incl. os… - 2022/23
  - Sti 100
  - Regnskab 2021/22
  - Budget 2022/23 og 2023/24
  - Nyvalg til bestyrelsen
  - Huskeliste for grundejere
  - Flisning
  - Arbejdsdag i 2023


Årets gang.


Arbejdsdag
Sidste forår var vi en 30-40 grundejere og familiemedlemmer, der brugte en lørdag formiddag på, at få
ryddet op på vores fællesarealer. Det er dejligt at se, så meget der kan blive lavet, når vi er nok der står
sammen om at få noget lavet.
Vi sluttede traditionen tro af med pølser og øl/vand hos formanden – alt i alt et arrangement der koste
grundejerforeningen den nette sum af kr. 150, idet der var flere der bidrog med enten penge eller pølser.
Tak til alle.
Vi gentager arbejdsdagen – vi har besluttet at gøre det hvert andet går – så vi ”kalder” igen i 2023. Dato
kommer inden alt for længe.
Fællesarealer.
Vi har jo store arealer, de tilhører grundejerforeningen – både åbne landstykker, plantage og mange steder
små ”lommer” mellem grundene.
I bestyrelsen er det vort nye medlem Carsten Boyer Thøgersen der har ansvaret for hvad der sker.
Det var egentligt vores plan, at drøfte en lidt mere langsigtet strategi for fællesarealerne, men der er vi ikke
kommet til endnu.
Vi har dog truffet den beslutning, at som det er nu, vil vi ikke ”forfølge” at er heste der bruge vores veje,
men vi har stadig et ønske om, at gøre de følgeskader der kommer af heste på veje m.v. mindre. Men vi er
slet ikke der, at vi har en plan, som vi kan høre jeres holdning til.


Veje
Vi har jo dels Bredbjergvej, som den gennemgående vej i området, dels alle stikvejene
Dem vedligeholder grundejerforeningen på vegne af grundejerne, idet grundejerforeningen dog ikke har
overtaget det juridiske ansvar herfor.
Sidste år drøftede vi om Bredbjergvej skulle asfalteres, og det er nu skrinlagt i en længere årrække.
I bestyrelsen har det været Kai Brunmark, som jo bor i området, der har opgaven so vejmand – desværre
har Kai solgt sit hus, og flytter om ikke fra området, så i al fald fra vores grundejerforeningen. Så vi skal have
fundet en ny til at varetage denne opgave.
Bredbjergvej skal altid være åben hen til svellevejen – uanset sne, vand eller andet – så derfor sørger vi
herfor. Udover Bredbjergvej bliver stikvejene løbende vedligeholdt, men i et betydeligt mindre omfang.


Flisning
Vi har – som vi de sidste mange år har haft – TK Skovservice til at komme og ”hugge” vores flis. Det gøres på
en meget ordentlig måde, og alle grene der er lagt ud inden den oplyste dato, bliver fliset.
Såfremt der er grundejere der til flisning af egne arealer, vil vi anbefale, at man bruger entreprenører, der
er professionelle, og ikke mindst forsikrede. Både for egen skyld og for eventuelle skader på
grundejerforening eller naboers ejendom.
Har du fældningsopgaver, som skal udføre hos dig selv, så er du velkommen til at kontakte TK Skovservice
v/Troels Kristensen, Manna, så han kan lave det samtidig med han henter forenings flis. Jeg er sikker på, at
det kan laves for dig til en fornuftig pris. Det er selvfølgelig ikke noget foreningen i øvrigt er del i.
Alt der skal flises, skal ligge klar den 19. juni.


Hjertestarter
Vi har, som tidligere omtalt en hjertestarter –. Den er monteret på garagen Skorpionen 2, og det ser ud til
at fungerer som det skal.
Vi afholdte her i påsken 2 introduktioner med hjælp fra Hjerteforeningen. Der var dejligt at få fjernet lidt af
usikkerheden. Men der kom også et forslag om, at melde sig som hjerteløber, hvilket jeg hermed skal
opfordre alle, der mener at kunne klare opgaven, til at gøre. Det sker gennem Tryg-fonden og mere info kan
fås på deres hjemmeside.


Vand
De sidste par år, har vi talt meget om overfladevand, nedsivning m.v. i vort område – og meget i området
omkring Tyren og Vædderen der har været meget ramt.
Jammerbugt forsyning har gået til opgaven på den måde, at man ville have et datagrundlag – og det har
man via målinger skaffet sig.
Og der er noget galt. Det blev vi for et par uger siden gjort opmærksom på.
Men det er galt, er faktisk noget andet, end vi forventede.
Godt nok vidste vi, at der ikke var dræn på Tyren, og det var et af vore ønsker, at få det etableret. Men vi
troede, at der var dræn på Vædderen og Fiskene. Men kameraundersøgelser har vist, at de rør som af
tegninger fremgår som dræn, faktisk er transportrør, der leder vand afdrænet fra små drænrør for enden af
rørene, ned til siveanlægget.
Så vi troede, at vi havde et drænanlæg, men har et vandflytningsanlæg.
Det er jo ikke holdbart og den løsning som kommunen er ude med, er at der nedlægges dræn på Tyren,
som samles midt på vejen og ledes af et nyt drænrør til Vædderen. På Vædderen lægges nye rør, der både
kan afdræne og transporterer vandet, og det samme sker på Fisken.
Der vil komme et kommunalt rør i kanten af Vædderen 5 og Tyrens 6 grund. Det lyder til, at grundejerene
accepterer det, så lige nu ser udfordringen kun ud til at være, at området ved Tyren er et kap. 3 sikret
område, hvor der principielt af miljøhensyn ikke må graves. Men det arbejdes der med at få en tilladelse til.
Så går alt som det skal, vil de tre veje blive gravet op her hen over efteråret 2022 og dræn etableret.
Jammerbugt forsyning vil gerne give os en gave, nemlig de dræn der går hen over grundene – ikke de nye
men de gamle.
Vi fornemmer at det bliver vi nød til, og dermed får vi som foreningen og de berørte grundejere en fælles
opgave med. Et forslag kunne være, at foreningen søger for det der er i jorden, mens grundejeren søger for
at beplantningen begrænses som den ikke skader rørene med rødder m.v. Men det må vi i bestyrelsen
finde en model på, og drøfte med jer som medlemmer.


Brug af fællesarealer

Vi bliver til tider kontakte ang. anvendelse af vore fællesarealer.
Og for at gøre det klart, de er fri til benyttelse af alle, med den respekt det kræver. Ingen ild eller
nedlægning af beplantning, men gang, ophold, plukning af frugter og bær og hvad der ellers kunne være.
Vi vedligeholder ikke – eller i al fald kun i beskedent omgang – stier m.v. på området, men er der ønsker om
ændringer, kan det blive til opgaver på en arbejdsdag.
Der er bla. langs Bredbjergvej et bælte langs vejen, der er fællesareal, men som gennem tiden er groet til.
Vi har ingen indvendinger mod, at der etableres stier her, men omvendt så har vi ikke med et
totalkontingent på kr. 500 pr. økonomi til anlæg af stier ved professionelle entreprenører.
Generelt er vi jo i klitområde, og her giver loven ret vide rammer for den almene borgeres adgang til
området. Vi går selvfølgelig ud fra, at vi som grundejere respekterer hinanden og hinandens ejendom, og i
videst muligt omfang bruger områdets mange veje og stier – så generer vi hinanden mindst muligt.
Information fra Kommunen.
Jammerbugt Kommune – med borgmester og hele svineriet – holder hvert år dagen inden kristi
himmelfartsdag et formandsmøde, for alle formænd for grundejerforeninger i kommunen.
Der var i år tre – for os – væsentlige ting på dagsordenen.


Affald
Der har været meget diskussion om, affald skal samles i ”øer” eller skal samles i containere ved hvert hus.
Og Jammerbugt arbejder helt målrettet på, at vi alle skal have 2 containere – en der tømmer hver 14. dag
med restaffald og madaffald og en der tømmes hver 4 uger med de øvrige affaldsfraktioner.
Kun hvis det er meget besværligt, eller man vil stå meget sammen om en fælles løsning, er det noget man vi
arbejde videre med. Det bliver nok lidt dyre end i dag men ikke markant dyre. Anslået 1200/år
De biler der kommer og tømmer bliver mindre biler, som i dag. Man opfordre til at have miljøskjul af
containerne.


Lokalplan
Kommunen er ved at reviderer lokalplaner –og til min store overraskelse, er vi med i næste omgang. Vi er
med under Fårup Klitbakker – forstå det hvem der kan for de har meget forskellige forhold, end vi har.
Men modellen er at alle ejendomsejere og grundejerforeninnger bliver indbudt til at byde ind med forslag
og ideer, og jeg vil da håbe, at vi har opbakning til vores særpræg:
Store grunde
Huse med tag af græs
At bygningsmassen på grundene er samlet
At bebyggelse ligger afpasset, så der er mindst mulig indkig til nabo
Og hvad vi i øvrigt har nu – nu er det primært vores ”egen” deklaration fra 1971 der styre det, men det
bliver mere moderne og formaliseret, når det bliver en kommunal udarbejdet og godkendt lokalplan.
Så lad os være vågne og klare i spytte og være enige. Det bliver spændende.
For god ordens skyld regulerer planen det der kommer til at ske, ikke de der er nu. Men det påvirker jo
også, hvis naboen bygger et slot, som tager alt ens lys m.v.


Sti 100
Ja som vi alle vel elsker og benytte – man har fået penge fra flere fonde, og ønsker at opgradere stien og
bla., udvide den til Løkken, lave bedre sidestier m.v.
Det bliver spændende at følge og om man vil, også påvirke. Det er kommunens naturafdeling der skal væe
ledende på projektet.


Regnskab

Ja, vi har vedlagt en af bestyrelsen godkendt og revisor revideret regnskab for 2021/22
Vi syntes nok vi kan være det bekendt med en underskud på kr. 7112, mod et budgettet underskud på kr.
32.000 – altså 25.000 bedre.
Ellers ikke de store bemærkninger.


Budget
Budget vedlagt i samme dokument.
Det er ikke meget forskelligt fra sidste. Men bestyrelen agter, næste år at hæve kontingentet fra kr. 500 tl
kr. 600 – ikke for at puge penge, men fordi alting stiger, men også at vi ser ind i udgifter til de drænrør aom
vi ser ud til at få i gave.
Bestyrelsen.
Det er Lone Asp, som er vores kasserer og som om lidt vil fremlægge regnskabet for sidste år
Henrik Højland Larsen, som er sekretær men se sidste år har været vores ”tekniske ansvarlige” vedr. dræn
og afvanding
Kai Brunmark som er vejformand og styre vores hjemmeside
Carsten Boyer Thøgersen som er ansvarlig for fællesarealer – og som ikke er her idag
Og mig – Morten Bruun Jacobsen – som formand.
Da Kai stopper, skal vi have indvalgt et nyt medlem, men vi har et forslag når vi kommer dertil.
Jeg tænker – helt for mig selv – om der i vores midte er et medlem, som bare har styr på det med
hjemmesider, og som måske vil påtage sig den opgave. Kai har løst den og afhængig af hvem der kommer i
bestyrelsen, kan der også være en løsning – men det var dejligt hvis vi havde en de passe den over en
årrække. Bare giv lyd til mig – du vil blive modtaget med glæde…

Huskeliste
Slutteligt en huskeliste til alle medlemmer
Grene til flis.
Hvis du har grene der skal fises, så læg dem ud i skellet senest søndag den 19. juni 2022. Så vil de i den
kommende eller efterfølgende uge blive fliset.
Vær opmærksom på at det kun er grene – ikke rødder, jord og andet – idet det ødelægger knivene på
flishuggeren.
Læg dem med den tykkeste del ud mod vejen.
Husk at deltage i vor arbejdsdag – dato formentlig i maj 2023 meldes snarest ud.


På bestyrelsen vegne
Morten Bruun Jacobsen, formand.