Referat fra generalforsamling

Referat Ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2017


Dagsorden i henhold til mail af 31. juli 2017:

1.Valg af dirigent

2.Orientering fra bestyrelsen om aftale med Stofa

3.Bemyndigelse til bestyrelsen til at anvende op til 37.000 kr. til etablering af fibernet

4.Eventuelt


Referat


Ca. 45 grundejere deltog i mødet.


Ad. 1 - Valg af dirigent

Formand Morten Bruun Jacobsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og indledte med at ridse op, hvorfor bestyrelsen har valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette er nærmere refereret under pkt. 2.


Bestyrelsen foreslog Finn Steen, Bredbjergvej 75, som dirigent. Finn blev valgt.

Dirigenten konstaterede indledende;

- at foreningens vedtægter er uklare i forhold til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

- at processen frem mod den ekstraordinære generalforsamling har været i orden

- at bestyrelsen i princippet kan tage beslutning om at afholde 37.000 kr. uden indkaldelse til ekstraordinær

  generalforsamling

- at grundlaget for den ekstraordinære generalforsamling var i orden og at forsamlingen var beslutningsdygtig

   ved alm. flertal


Herefter overgav dirigenten ordet til Morten B. Jacobsen.Ad. 2 - Orientering fra bestyrelsen om aftale med Stofa

Morten Bruun Jacobsen havde, som indledning på mødet, orienteret om, at indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker med afsæt i den ordinære generalforsamling den 3. juni 2017. Her blev muligheder for at etablere fibernet i vores område drøftet. På mødet blev det fremført, at det vil øge områdets og husenes værdi, hvis der bliver etableret fibernet. Bl.a. derfor var den generelle holdning at:

· Bestyrelsen skulle arbejde videre med at finde en løsning

· Bestyrelsen skulle afsøge muligheder for, at grundejerforeningen kan være medfinansierende


Efterfølgende har bestyrelsen derfor søgt at finde en attraktiv løsning og har forhandlet aftalebetingelser på plads med Stofa. I den forbindelse skal følgende vilkår opfyldes, for at aftalen kan realiseres:

• En tilslutningsgrad på minimum 70 abonnementsaftaler mellem foreningens grundejere og Stofa senest 1.

   september 2017

• Betaling af en etableringsudgift på op til 37.000 kr. for at etablere fibernet i Grundejerforeningens område


Forud for den ekstraordinære generalforsamling havde Morten modtaget 60 underskrevne tilslutningsaftaler og fået tilsagn om yderligere 12. Efter mødet afleverede i alt 14 grundejere en tilslutningsaftale sådan, at det samlede antal ved mødets afslutning blev 74 (Efter generalforsamlingen er det endelige antal tilslutningsaftaler, pr. 31/8 2017 nået op på 83). Derved var kravet om en tilslutningsgrad på 70 nået.


Hvis et flertal af de fremmødte grundejere, og modtagne fuldmagter, kan bakke op om bestyrelsens forslag om foreningens afholdelse af etableringsudgiften, har Stofa oplyst, at de igangsætter gravearbejdet indenfor ca. 14 dage. Dog sådan at etableringen af modtagerboks i de enkelte sommerhuse først foretages i foråret 2018.

Morten gav ordet til Rasmus Mogensen fra Stofa. Rasmus gennemgik projektet og orienterede om gravearbejde og de muligheder og abonnementer, Stofa kan tilbyde.


Rasmus orienterede om, at processen vil blive sådan (hvis grundejerne kan godkende bestyrelsens indstilling):

• Stofa påbegynder etablering af fiberforbindelsen om ca. 14 dage. Det vil tage nogen tid da der skal graves fra

   Pandrup gennem Hune og ud i alle foreningens stikveje. Dette første gravearbejde foretager Stofa uden kontakt

   til den enkelte grundejer

• Fibernettet kommer til at ligge i en dybde på ca. 40 cm under terræn på den enkelte grundejers matrikel

• I foråret forventer Stofa at etablere modtagerbokse i de enkelte sommerhuse.

o Forud herfor vil Stofa skrive til den enkelte grundejer og foreslå tid for etablering. Til denne aktivitet er det

   nødvendigt at grundejeren er til stede (grundejeren kan også bemyndige en anden til at være til stede på

   adressen).

o Forud for etableringen skal den enkelte grundejer markere hvor på soklen, man ønsker fiberkablet indført

   (dette bliver nærmere beskrevet i brevet fra Stofa)

o Såfremt man ønsker fibernettet indført et andet sted end nærmeste facade, og såfremt man selv ønsker at

   grave de ekstra meter, skal dette gøres 3-4 uger før installationstidspunktet. Dette bliver nærmere beskrevet i

   brevet far Stofa.Ad. 3 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at anvende op til 37.000 kr. til etablering af fibernet

Efter gennemgangen og besvarelse af en række afklarende spørgsmål, kunne der stemmes om bestyrelsens forslag om, at anvende op til 37.000 kr. af foreningens egenkapital til etablering af fibernet i området.

Ingen af de fremmødte ønskede skriftlig afstemning, og afstemningen blev derfor foretaget ved håndsoprækning. Der blev afgivet 29 stemmer. Alle for at etablere fibernet. Hertil kommer 33 afgivne fuldmagter hvoraf 32 var for at etablere fibernet og 1 imod. Samlet har 61 grundejere altså stemt for og 1 imod.

Efter afstemningen kunne det konkluderes, at begge forudsætninger for at gå videre med projektet er opfyldt, og at Stofa derved kan gå i gang med at planlægge etableringen.Ad. 4 – Eventuelt

Der var ingen spørgsmål under eventuelt


Morten Bruun Jacobsen takkede afslutningsvis for det flotte fremmøde og for opbakningen.


Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. maj 2012 samt på overordentlig generalforsamling den 16. juni 2012.