Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 8. juni 2019


15.05.2019


Grundejerforeningen BREDBJERG.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bredbjerg Grundejerforening 2019

Pinselørdag den 8. juni 2019 kl. 11,00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag.
    1. Bestyrelsen foreslå, at foreningen køber og løbende servicerer en hjertestarter, som ophænges indenfor foreningens område.
    2. Henrik Pedersen, Løven 5 har fremsendt forslag om, at bestyrelsen pålægges at arbejde for at Jammerbugt Kommune giver tilladelse til opsætning af badehuse på stranden, vest for Rideskolen. Badehusene skal være som de huse der er opstillet på standen i Blokh us


    6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

         På valg er Lone Asp, Sofus B. Nielsen og Morten Bruun Jacobsen. Alle er villige til genvalg.


    7. Valg af revisor

        På valg er registreret revisor Evald Rask, Vodskov.

 

    8. Eventuelt

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen – altså inden frokosten – vil en repræsentant for ”Nabohjælp” komme med et oplæg omkring denne ordning. Dette vil være som inspiration til, at langt flere melder sig til denne ordning for at lave en god og organiseret naboovervågning i vort område. Det kan oplyses, at der allerede er flere grundejere der i dag er med i  ordningen.


Frokost for medlemmer og ægtefæller. (Tilmelding)

I lighed med de seneste år, afholdes der efter generalforsamlingen (sandsynligvis ca. kl. 13.00) fælles frokost med kold anretning med lune retter på restaurant Nordstjernen. Der er delvis egen betaling på kr. 75,- pr, person, og deltagelse kræver tilmelding. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding bedes foretaget på mail bredbjerg@bredbjergnord.dk eller pr. brev til Morten Bruun Jacobsen, Fynsgade 4, 9700 Brønderslev senest den 2. juni 2019. Husk at anføre navn, antal deltagere samt sommerhusadresse. Der kan højst deltage 2 personer pr. grund på de nævnte vilkår.

Betaling kan med fordel foretages inden ved at overføre beløbet til konto 9028 - 458 30 59429 med  ”sommerhusadresse” påført.


I forbindelse med denne indkaldelse har vi andre praktiske oplysninger, som vi gerne vil viderebringe til vore medlemmer:


Flisning af grene.

Som tidligere, vil der inden sommerferien blive foretaget hugning af flis i området, hvor alle grene, der er udlagt ved vejene i området, blive hugget i flis. Alene grene der er udlagt i overensstemmelse med nedenstående inden den 17. juni vil kunne forventes hugget i flis.

Grenene bedes lagt i en stak, med den tykkeste del ud mod vejen. Primært en bunke pr. grund. Og det er væsentligt at gøre helt klart, at det alene er grene der må være i bunken, ikke mos, rødder jord m.v. Dette ødelægger knivene og medføre i bedste fald en ekstraregning til os – i værste fald at maskinen ødelægges.

Stakken af grene bedes primært lagt på egen grund - ikke på fællesarealerne.


Brandfare i vort dejlige område.

Vi skal indskærpe også iår, at der i hele vort område – og i øvrigt hele Jammerbugt kommune - er totalt forbud mod afbrænding, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri.

Brug af grill og tømning af kul fra samme, tømning af brændeovne for rester m.v. bedes foretaget med allerstørste forsigtighed. Vi har med glæde konstateret, at en del sommerhusejere har branddasker hængende, og skal opfordre alle til at have en sådan i tilfælde af, at den pludseligt bliver nødvendig.


Fællesarealer er fælles og der må kun efter aftale foretages fældning m.v. på disse.

Fældning af træer på fællesarealer – også fællesarealer mellem grundene – må kun foretages efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Og det er ganske uden betydning om man selv foretager fældning eller lader andre – familiemedlemmer eller profesionelle – foretage arbejdet. Det er grundejerens ansvar.

Er der træer på fællesarealer, som man ønsker at der skal ske noget med, så kontakt bestyrelsens ansvarlige for fællesarealer, så der kan blive foretaget en besigtigelse, samt hvis bestyrelsen mener det er hensigtsmæssig, en besigtigelse sammen med tilstødende grundejere. Send meget gerne billeder og tegninger med forklaring.

 

Afslutning.

Fra bestyrelsen skal der lyde et tak for det forgangne år, samt et ønske til alle om en god sommer.

Ikke mindst en stor tak til alle, der var med til at gøre vores arbejdsdag den 11. maj både produktiv og hyggelig. Dejligt.


Med venlig hilsen – samt på gensyn den 8.juni eller når vi mødes

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bredbjerg

 

Morten Bruun Jacobsen, formand

Fynsgade 4, 9700 Brønderslev. Telefon 40 73 52 66

Hjemmeside: www.bredbjergnord.dk    

Forslag til bestyrelsen:

Har du nogle forslag, ideer, din mening eller andre ting du mener bestyrelsen skal høre kan de sendes til nedenstående mailadresse

 

opdateret: 10. januar 2015.