Referat fra generalforsamling

Bredbjerg Grundejerforening.


Referat Generalforsamling den 3. juni 2017


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Fremlæggelse af budget for det kommende år

5.Valg til bestyrelse.

På valg er kasserer Lone Asp, fællesarealansvarlig Eva Hoseth samt formand Morten Bruun Jacobsen. Lone og Morten er villig til genvalg.  Eva Hoseth ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens foreslår i stedet Evas ægtefælle Sofus Birkedal Nielsen til bestyrelsen.

6.Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor Evald Rask

7.Behandling af indkomne forslag.

Sådanne forslag skal være bestyrelsen v/formand Morten Bruun Jacobsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. mbj@gbjrevision.dk kan anvendes.

8.Eventuelt.


Referat


Ad. 1 - Valg af dirigent

Formand Morten Bruun Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Mogens Kongsted som dirigent. Mogens blev valgt.

Dirigenten konstaterede indledende;

-at der, i henhold til vedtægternes §5, var lovligt indkaldt til generalforsamling

-at forsamlingen var beslutningsdygtige ved alm. flertal

-at der ikke var indkomne forslag under dagsordenens pkt. 7

Herefter overgav dirigenten ordet til Morten B. Jacobsen til fremlæggelse af bestyrelsens beretning


Ad. 2 – Bestyrelsens beretning om det forløbne år

(Formandens beretning ses på hjemmesiden: "Generalforsamling - 2017 - beretning"


Dirigenten takkede for formandens beretning og spurgte, om denne havde givet anledning til spørgsmål eller kommentarer.


Der fremkom følgende bemærkninger


-Freddie Overgaard, Skorpionen 2, spurgte, i forbindelse med dispensationen vedr. byggeri på Bredbjergvej, om der er sket en ændring i kommunens holdning, da de forbeholder sig ret til at afvige fra tinglyste deklarationer. I forlængelse heraf spurgte han, om det f.eks. betyder, at der også kan dispenseres for grundenes størrelse, sådan at den enkelt grundejer kan udstykke egen grund i flere matrikler.

Morten Bruun svarede, at der ikke kan dispenseres for grundstørrelse. Der er alene tale om, at kommunen kan dispensere for ”mindre” afvigelser i forhold til f.eks. byggekote, husfarve o.l.


-Til samme emne kommenterede Mogens Kongsted, Bredbjergvej, at alle høringsberettigede har gjort indsigelse, og at sagen er gået videre til Statsforvaltningen.

Mogens orienterede samtidig om, at det kortbilag, der henvises til i deklarationens §5 pkt. 2, med sommerhusenes placering på grunden, ikke længere eksisterer. Deklarationen kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.bredbjergnord.dk/


-I forhold til udstykning bemærker Preben Juul, Fiskene 5, evt. udstykning af grundene vil betyde, at afstanden mellem sivedræn bliver for kort, og da kommunen ikke har planer om kloakering i området, vil det, heller ikke af den grund, ikke være en mulighed.


-Jan Blauenfeldt, Fiskene 3, spurgte om kommunens tilgang betyder, at der kan dispenseres for tørv/græs på taget.

Ifølge Morten Bruun er det ikke sandsynligt.


-Uffe Nedergaard, Bredbjergvej 69, oplyser at der er en række krav, som ikke kan dispenseres. F.eks. Bebygningsprocent og græs på tag


-Ole Nørholt, Vædderen 1, spurgte hvordan kommunen ser på etablering af solpaneler (solceller og solfangere).

Morten Bruun oplyser, at der ikke kan etableres solceller/-fangere på taget, men at det er muligt på lodret mur.

-Freddie Overgaard, Skorpionen 2, nævnte at der findes et større anlæg på Malinsvej for enden af Skorpionen. Her er anlægget placeret på jorden.

 

Ad. 3 – Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer, Lone Asp, fremlagde årsregnskab for perioden 1/3 2016 til 28/2 2017.

Årets resultat er et overskud på 11.265 kr. Overskuddet kan primært henføres til, at der ikke har været udgifter til snerydning og at vedligeholdelse af fællesarealer og veje har været mindre end budgetteret.

Bestyrelsen foreslog overskuddet overført til næste regnskabsår. Foreningens Egenkapital (Formue) er derved steget fra 86.211 kr. ved regnskabsårets begyndelse til 97.476 kr. ved regnskabsårets afslutning.

Regnskabet blev godkendt


Ad. 4 – Fremlæggelse af budget for det kommende år

Lone Asp fremlagde budget for perioden 1/3 2017 til 28/2 2018. Der budgetteres med et årsresultat på 0 kr.

Budgettet blev godkendt


Ad. 5 – Valg til bestyrelse

På valg var kasserer Lone Asp, fællesarealansvarlig Eva Hoseth samt formand Morten Bruun Jacobsen. Lone og Morten var villige til genvalg. Eva Hoseth ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens foreslog i stedet Evas ægtefælle Sofus Birkedal Nielsen til bestyrelsen.

Morten Bruun Jacobsen opfordrede alle, som måtte have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at stille op. Han pointerede, at bestyrelsens forslag, og villighed til genopstilling, alene skal ses som en sikkerhed for, at der, på generalforsamlingen, kan findes kandidater til bestyrelsen.

Sofus Birkedal Nielsen blev valgt, og der var genvalg til Lone Asp og Morten Bruun Jacobsen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig sådan:

•Morten Bruun Jacobsen, Formand

•Lone Asp, Kasserer

•Kai Brunmark, Ansvarlig for veje og hjemmeside

•Sofus Birkedal Nielsen, Ansvarlig for fællesarealer

•Torben Risager, Sekretær


Ad. 6 – Valg af revisor

Formanden udtrykte stor tilfredshed med foreningens revisor gennem flere år, Registreret Revisor Evald Rask. Evald var villig til genvalg.


Der var genvalg til Evald Rask


Ad. 7 – Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling


Ad. 8 – Eventuelt

Morten Bruun Jacobsen orienterede om, at bestyrelsen har taget kontakt til Bredbånd Nord og Stofa, for at afdække hvilke muligheder der er for at etablere fibernetforbindelse i grundejerforeningens område.

Bredbånd Nord opererer ikke i vores grundejerforenings område. Det gør Nyfors/SE og derved Stofa.


Stofa har oplyst følgende:

•Stofa har over en årrække (5-6 år) forpligtet sig til at dække 95% af husstandene med fibernet i Nyfors’ forsyningsområde område

•Stofa har p.t. primært fokus på Grønhøj og Saltum. De har gang i et lille område i Blokhus

•Stofa har fibernet i Hune. Hvis der skal fibernet ud til os, skal det hentes fra Hune

•Stofa oplyser, at hvis vi kan nå en tilslutning på 70-80% af grundejerne i foreningen, vil de tilbyde at gave fibernet ned i vores grundejerforeningens område.

•Ved så høj tilslutning kan Stofa tilbyde særligt gode vilkår:

oF.eks. gratis installation og etablering (normalpris 5.495 kr.)

o15 Mbit forbindelse til 179 kr. pr. måned. Abonnementet kan opsiges med en frist på løbende måned + 30 dage. Dvs. hvis det vælges at opsige abonnement samme måned, som det er etableret, vil den samlede pris være 358 kr. Det er en særdeles attraktiv pris for at få etableret forbindelsen.

•Stofa har tilkendegivet, at de formodentligt vil kunne igangsætte gravearbejdet i efteråret med henblik på at være klar i foråret 2018. Dette fortsat under forudsætning af, at grundejerforeningen kan opnå tilslutning på 70-80% af grundejerne

•Årsagen til, at Stofa kræver så stor tilslutning for at tilbyde de attraktive vilkår, er, at der p.t. ikke er aktuelle planer i området, og at der skal graves langt for at nå vores område.

Morten spurgte de fremmødte om bestyrelsen kunne få en tilkendegivelse på, om det ønskes at bestyrelsen arbejder videre med det, eller om vi skal lade det ligge.


Det gav anledning til følgende kommentarer:

Freddie Overgaard, Skorpionen 2, ser positivt på at der arbejdes videre med sagen. Han ser stabil og hurtig forbindelse som nødvendig fremover – bl.a. i forbindelse med øget anvendelse af streaming. Han foreslår, at bestyrelsen, til næste generalforsamling, fremkommer med forslag om at anvende en del af kontingentet til at betale for tilslutning.

Freddie vurderer, at det er særligt attraktivt at gøre noget nu, da der p.t. findes statslig (Energistyrelsen) pulje til understøttelse at udbredelsen af bredbånd. Dette er med til at gøre det muligt for Stofa at tilbyde attraktive vilkår nu. Det er usikkert hvor længe, puljen eksisterer


Finn Steen Christensen, Bredbjergvej 75, mener bestyrelsen skal gå videre med projektet. Han foreslår, at bestyrelsen undersøger muligheden for at grundejerforeningen betaler for tilslutningen for alle grundejere (358 kr.), hvorefter det er op til den enkelte grundejer at vurdere, om man ønsker at fortsætte abonnementet for egen regning.

Finn har gode erfaringer med Stofa.


Leif Nielsen, Tyren 6, mener der er behov for fibernet og ønsker, at bestyrelsen går videre med projektet


Karin Lindholm, Bredbjergvej 55, spurgte om man kan nøjes med at have abonnement om sommeren. Det blev bekræftet ud fra de vilkår, som er gældende for Stofa abonnement nu. Dvs. abonnement kan opsiges løbende måned + 30 dage og kan bestilles til 0 kr., hvis der er etableret forbindelse i sommerhuset.


Kai Brunmark, Tyren 9, mener det er vigtigt at have fibernet. Både set i relation til husenes attraktivitet (for såvel børn som voksne) og ikke mindst set i relation til fremtidige behov/krav. Kai noterer sig også, at der er attraktive vilkår nu (bl.a. pga. støtten fra statslig bredbåndspulje).


Chresten Andersen, Jomfruen 2, har Yousee abonnement privat. Det fungerer også fint i sommerhuset.


Morten Bruun Jacobsen samlede op til sidst, og bad de tilstedeværende, ved håndsoprækning, at tilkendegive om bestyrelsen skal gå videre med projektet og indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslagene, om en fuld eller delvis finansiering fra grundejerforeningens side, er realiserbar.

Stort set alle tilstedeværende ønskede, at der blev arbejdet videre med projektet. Ingen var imod.


Vædderen 3, stillede spørgsmålstegn ved om grundejerforeningen må finansiere tilslutning for grundejerne.

Bestyrelsen afdækker muligheder og sikrer den model, der måtte blive foreslået, er juridisk i orden.


Ole Nørholt, Vædderen 1, foreslog at Stofa deltager og præsenterer løsningen, hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning og arbejder videre med det


Øvrige emner under pkt. 8 – eventuelt


Bredbjergvej 81 gjorde opmærksom på, at vi har forpligtelse til at rydde/slå rabatter udenfor egen grund. Opfordring til at have fokus på det


Der blev spurgt til, om nogen i foreningen har oplevet indbrud indenfor den seneste tid. Bredbjergvej 68 og Vandmanden 9 har haft indbrud i november 2016. Der var ikke kendskab til andre.

Morten Bruun opfordrede til at informere bestyrelsen, hvis man har indbrud. Det giver bestyrelsen mulighed for at sende informationen ud til alle grundejere, så vi kan være særligt opmærksomme


Bredbjergvej 61 efterspurgte telefonliste over grundejerforeningens medlemmer. Morten Bruun lovede at sende denne ud. Sker formodentligt i forbindelse med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.


Eva Hoseth gjorde opmærksom på, at vi skal huske, at vi ikke må dække dækslerne til områdets drænrør. Så kan brøndene ikke skylles rene. En del af grenene til flisning ligger oven på dækslerne. Det skal vi være opmærksomme på til næste år.


Morten Bruun takkede afslutningsvis for det flotte fremmøde og den gode dialog på mødet.
Intern kommunikation


Det er besluttet på en generalforsamling at intern information fra bestyrelsen til grundejerne foregår via mail, herunder indkaldelse til generalforsamling.


Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen hele tiden kender medlemmernes aktuelle mailadresser.


Så husk at informere om ændring af mailsdresse til formanden for grundejerforeningen.