Beretning

Bredbjerg Grundejerforening.


Beretning 1. marts 2016 til 28. febr. 2017.


2016/17 blev på mange måder et stille og roligt år, hvor vi i vort område generelt ikke havde de helt store problemer.

Alene en sag – omhandlende Jammerbugt kommunes holding til vores tinglyste deklaration og deraf følgende ændringer af bebyggelse i modstrid hermed – har givet stof til eftertanke.


Jeg vil komme ind på

-Arbejdet i bestyrelsen

-Bekæmpelse af hybenroser samt fælles arbejdsdag her i foråret

-Udfordringer med vandstand, grundvandssænkning m.v.

-Ansvars og forsikringsforhold

-Kort om de oplysninger vi som grundejerforening har modtaget fra Jammerbugt kommune, herunder også om mulighederne for at få indlagt fibernet


Arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer, og vi har delt opgaverne  op rent fagligt.

Kai har ansvaret for at vore veje er i god stand. Kai mener selv, at standarden i år kunne være bedre, men jeg syntes at vi generelt har fine veje. Byggesager m.v. giver en belastning, men det er vel ikke noget der fortsætter. Der har ikke ikke i år været foretaget snerydning, hvilket vores regnskab naturligvis nyder fordelen af.

Eva har ansvaret for vores fællesarealer, og er kontaktperson hvis der på disse forholdsvis store områder er ting, som skal udføres, eller ønsker til ændringer. Det er også Eva der står for at vi nu om en uges tid får fliset alle vore grene m.v.

Lone sidder på kassen og sørger for at vi får betalt vores regninger, og passer på den saldo vi har oparbejdet.

Torben er sekretær og sørger for referater m.v..

Jeg svæver bare lidt over det hele og sørger for at vi mødes og har noget at tale om.

Vi er ikke en bestyrelse, der holder mange møder – vi har det sidste år alene holdt 3 fysiske møder, resten af de sager vi har behandlet er behandlet via mail m.v.


Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt arbejde. Det har været en fornøjelse.

Hybenroser og arbejdsdag.


På sidste års generalforsamling drøftede vi i nogen omfang bekæmpelse af hybenroser på vores fællesarealer – vi var 20-25 der mødte op en lørdag formiddag for et år siden, og fik ryddet to områder mekanisk for hybenroser. Siden  har det fået gift, og det ser rimeligt ud med hensyn til at slå dem ned.

Men det er en stor opgave, og det kræver hårdt arbejde og en vis vedholdenhed. Det er ikke nok med en gang med en buskrydder – desværre. Vores plan er, at vi holder øje med de to områder vi tog sidste år, og så vil vi på arbejdsdage m.v. tage lidt mere – område for område. Vi vil dag også gerne opfordre medlemmer til, at bekæmpe – i første omgang på egene grund – men også på fællesarealer efter aftale med os.

Så har du mod på det, og benzin i buskrydderen – så hold dig ikke tilbage.


Vi havde også for en lille måned siden en grøn arbejdsdag, hvor vi var omkring 30 der gav 3 timers arbejde med beskæring, oprydning m.v.

Os der deltog var i al fald meget tilfredse med indsatsen og var enige om, at det skulle vi gøre igen – måske allerede næste år.

Vi slutte med et pølseparty, hvor vi i ro og mag kunne tale sammen. Jeg tror at alle deltagere syntes det var hyggeligt, og jeg fik da i al fald grillet nogle pølser. – Hyggeligt.


Ansvars og forsikringsforhold.

Vi har jo i vores grundejerforeningen haft tradition for, at hvis vejene grundet sne var ufremkommelige, så sørge vi for at i al fald Bredbjergvej blev åbnet – ofte også andre veje. Det har vi til hensigt fortsat at gøre, idet vi grundet en retssag finder anledning til at pointerer, at det er en serviceydelse vi  yder for vore medlemmer, og det må på ingen måde forstås således at vi derved overtager pligter og ansvar ved snerydning.  Eventuelle pligter er fortsat hos den enkelte grundejer og denne har – dækkes af sit forsikringsselskab -  ansvaret.

Jammerbugt kommune har den tolkning, at der ikke er pligt til at rydde sne på private veje i sommerhusområder, og har faktisk den holdning af man i visse tilfælde rydder vejen til pensionister der bor i sommerhusområde, og er plejekrævende.

Kommunen har også oplyst, at man ikke mener at der er krav om glatbekæmpelse i et sommerhusområde – uanset hvor glat der er, er det  de trafikerendes eget ansvar af færdes.

Baggrunden for denne præcisering er udelukkende lavet med baggrund i gældende regler for ansvar, for at ingen kan tro, at vi har overtaget ansvaret fra de enkelte grundejere.


Vi har også valgt, i forbindelse med at vi gik i krig med hybenroserne, at tegne en arbejdsskadesforsikring – den koster ca. 500,- pr. år og så længe vi stadig kriges med roserne, tror vi det er en fornuftig ting at have.


Vandstand og grundvandssænkning.

Flere grundejere havde sidste år problemer med, at grundvandet stod så højt, at der ikke var aftræk fra toilettet. Et stort problem for de enkelte.

Vi har direkte været i kontakt med Jammerbugt forsyning, som står for rensning af nedsivningsanlægget, og kan forstå at det ser ud som om, at der ikke nu  er problemer, og der er godt aftræk.

Emnet var også hovedemne på årets formandsmøde i Jammerbugt kommunen og som formanden for teknik og miljøudvalget sagde, så er vand den helt store udfordring i fremtiden. Både havet, nedbør og grundvand og rent vand til forbrug.

Det blev på dette møde gjort helt klart, at Jammerbugt forsyning føler sig ikke ansvarlig for at toiletterne fungerer på den enkelt grund. Det er alene grundejerens opgave at sørge for det. Deres opgave er at regulerer vandspejlet på meget mere generelt plan.

Det er vurderingen, at de siveanlæg vi alle har på vores grund, kan holde mellem 20 og 40 år, og det er klart kommunens opfattelse, at det er heri problemet er, hvis enkelte grundejere har problemer.

Med den vandstand der er, vil det i mange tilfælde være nødvendigt at hæve afløbet på den enkelte grund til et såkaldt hævet drøn.

Kommunen har ingen – overhovedet ingen – planer om at kloakerer vort område eller for sags skyld andre sommerhusområder.

Men kommunen hjælper og rådgiver gerne, hvis der er problemer, så I er velkomnen til at kontakte kommunen  - de kommer gerne ud helt konkret.


Formandsmøde.

Nu er jeg  jo i gang med at oplyse, hvad Jammerbugt kommunen havde ønsket at komme med information omkring.

En ting som - måske – har vores interesse, er at man har arbejdet hårdt med udbydere af bredbånd, og har presset dem. Der er en del opgør i branchen – SE har overtaget Nyfors, og har trukket Stofa med ind, hvorimod Bredbånd Nord som var ejet af Nyfors, nu er på andre hænder. Bredbånd nord har arbejdet på en løsning med antenner i noget der ligner flagstænger. Det gør man ikke længere – det virker ikke godt nok.

Men Stofa, er ny ”spiller” i vort områder, og man har til flere grundejerforeninger tilbudt at lægges fiber ind til sommerhusene – i nogle områder har man accepteret 25% tilmeldning mod et lille gebyr – og i andre tilbud  at etablerer det gratis hvis der er 40% der tilmelder sig.

Man har – helt hvordan det fungerer og hvor det kommer fra, ved jeg ikke – et mål om at skulle dække 95% af husene i forsyningsområdet. Så hvis vi vil, burde der kunne laves en ordning. Jeg syntes vi skal vejre stemningen og hvis der er stemning, vil vi kontakte Stofa, få at få konkret tilbud med vilkår.

I øvrigt skulle der komme en ny mobilmast i  Blokhus Nord – men man var ikke klar over hvem operatøren var.

Kommunen går også i gang med at revidere byplanvedtægten for sommerhusområder. Man starter lige syd for os og går mod Blokhus. Så det varer sikkert længe inden de kommer til os.


Men det leder mig over i det sidste jeg vil komme ind på, nemlig den deklaration vi har på alle vore grunde, hvor der er en række begræsninger i vores gøre og laden.

Vi var af den opfattelse, at det var noget der sikre os som forening og jer som grundejere. Men nej, sådan er det slet ikke, når man ser på juraen, og det fandt vi ud af, da der kom en ansøgning om, at flytte bygningen på en grund på Bredbjergvej.

For os lægfolk var det lidt svært idet der aldrig kom kortmaterialer frem, der anviste hvor højt man ville bygge – deklarationen siger der ikke må bygges på toppe af grundene.

Vi fik oplyst, at det var meget begrænset hvor meget huset ville stige, men støttede naboerne i en klage. Det var der dog ingen der fik noget ud af – kommenen havde vurderet sagen, og man havde den holdning af afvigelsen ikke var betydende.

På formandsmødet blev det på min opfordring drøftet – helt generelt – og her blev det slået fast, at grundejerforeningen måske i sine vedtægter har stående, at de skal hjælpe med efterlevelse af deklarationerne – men så længe det er kommunen der er påtaleberettiget, så er enhver henvendelse til  grundejerforeningen rent og skær forespørgende – vi har ingen rettigheder – og høres vi ikke fordi kommunen ikke finder anledning hertil – ja så er det sådan.

Her gik vi og troede, at vi skulle være med til at opretholde de bestemmelser der var på vort område, men sådan er det slet ikke. Vi har somdet siges ingen individule interesse.

Lidt omvendt er det med naboer. De skal høres hvis det er betydelige dispensationer der søges om.

Det er både overraskende og måske lidt skræmmende, at vi overlader udviklingen i vort område til teknokrater og embedsmænd, som knap nok ved hvor Bredbjerg er.


Den sidste lille ting er ang. renovation. Vi får ikke foreløbigt flere affaldsstativer – jeg vil sige heldigvis – men der kommer en bobbel mere til plast og metal.

Brug alle boblerne så meget som muligt – så udskyder vi tidspunktet for, at vi skal have sortering ved hvert hus.


Det var min gennemgang af, hvad der var sket det sidst års tid. .
Intern kommunikation


Det er besluttet på en generalforsamling at intern information fra bestyrelsen til grundejerne foregår via mail, herunder indkaldelse til generalforsamling.


Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen hele tiden kender medlemmernes aktuelle mailadresser.


Så husk at informere om ændring af mailsdresse til formanden for grundejerforeningen.