RegnskaberGrundejerforeningen  "Bredbjerg"Årsregnskab


for  perioden


1. marts 2015 - 29. februar 2016


(45. regnskabsår)Resultatopgørelse for perioden 1/3 2015 - 29/2 2016Realiseret     Budget     Realiseret

2015/16       2015/16   2014/15

                                                               kr.                t.kr.         t.kr.


Indtægter:

Kontingenter, 103 grunde á kr. 500             51.500         52            52

Renteindtægter af bankindestående                  15           0              0

Tilskud til arbejdsdage                                 2.000          1              0

Indtægter i alt                                           53.515        53            52Udgifter:

Vedligeholdelse af fællesarealer                   13.500        20            19

Vedligeholdelse af veje                                16.119       15            11

Snerydning                                                         0         2             0

Udgifter ved arbejdsdage                               2.194         4             0

Porto                                                                  0         1             0

Nets (PBS-opkrævninger)                                 837         1             1

Jammerbugt Grundejersammenslutning             450         0             0

Omkostninger ved generalforsamling              5.044         6             5

Omkostninger ved bestyrelsesmøder               1.916         4             7

Gaver og repræsentation                                      0         1             0

Betalingsgebyr                                                 150         0             1

Kørsel                                                                 0         1             0

Omkostning til internet og hjemmeside              213         0             0

Udgifter i alt                                                40.423       55           44


Årets resultat                                               13.092       -2            8Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år.

Balance pr. 29/2 2016


AKTIVER


29/02 2016     28/02 2015

    kr.                    t.kr.


Indestående Spar Nord Bank                               86.211              73

Aktiver i alt                                                        86.211              73
PASSIVER


29/02 2016      28/02 2015

                                                                           kr.                 t.kr.


Foreningskapital pr. 1. marts 2015                       73.119              65

Årets overskud                                                   13.092                8

Foreningskapital pr. 29. februar 2016                   86.211              73


Skyldige omkostninger                                                0                0

Kortfristede gældsforpligtelser                                      0                0


Passiver i alt                                                       86.211              73


Grundejerforeningen ”Bredbjerg” Side 1

Ledelsespåtegning


Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. marts 2015 til 29. februar 2016 for grundejerforeningen ”Bredbjerg”.


Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.


Aalborg, den 14. april 2016


I bestyrelsen:Morten Bruun Jacobsen           Gert-Eva Hoseth             Kai Brunmark

formand                                 fællesarealer                  hjemmeside og veje


Jørgen Møllgaard                     Lone Asp

sekretær                                 kasserer

Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabetTil medlemmerne i Grundejerforeningen  ”Bredbjerg”.


Jeg har revideret årsregnskabet for grundejerforeningen ”Bredbjerg” for regnskabsåret 1.marts 2015 til 29. februar 2016, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor jeg ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 29. februar 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2015 – 29. februar 2016 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.


Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Uden at det har påvirket min konklusion, skal jeg henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formå.


Aalborg den 14. marts 2016
Evald Rask

registreret revisor