Referat fra generalforsamlingGrundejerforeningen Bredbjerg

Referat fra generalforsamling den 14. maj 2016


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Valg til bestyrelse. På valg er Jørgen Mølgaard og Kai Brunmark. Kai Brunmark er villig til

    genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Risager.

6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Evald Rask

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt


Referat fra generalforsamlingen:

1. Til dirigent blev valgt Mogens Kongste, Bredbjergvej 68, der konkluderede, at

    generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. De fremmødte deltagere var enige heri.


2. Morten Bruun Jacobsen, Vædderen 8 aflagde beretning for året 2015/16 (se skriftlig beretning).

    Den 4/6 starter forsøget med bekæmpelse af hybenroser på fællesarealerne. Evt. frivillige

    deltagere ken henvende sig til Eva (evho@rn.dk) eller Morten (mbj@gbjrevision.dk).


    Rasmus Søby, Bredbjergvej 91 spurgte om bestyrelsen ville give teleselskab adgang til at opstille

    en mobilmast i området.

    Bredbjergvej 72 fortalte at de har fået TDC internet og fastnet telefoni, der virker.

    Mogens Kongste, Bredbjergvej 68 har også fået TDC

    Kai Brunmark, Tyren 9 har hørt at TDC ikke vil lægge nye kabler.

    Morten Bruun Jacobsen, Vædderen 8 meddelte at der ingen henvendelser har været fra TDC.

    Freddie Overgaard, Skorpionen 2 har prøvet både TDC og Telenor. Der var ingen dækning med

    Telenor, men OK dækning med TDC.

    Rasmus Søby har ingen mobildækning overhovedet.

    Bestyrelsen vil se positivt på henvendelser fra teleselskaber.


    Efter denne debat blev beretningen godkendt.


3. Lone Asp, Skorpionen 3 fremlagde regnskab for 2015/16. Årsregnskabet, der viser et overskud

    på kr. 13.092 og en egenkapital på kr. 86.211 blev godkendt.


4. Lone Asp fremlagde budget for 2016/17.

    Der er sat lidt ekstra af til hybenrosebekæmpelse og opgravning af grøfter, så for indeværende år

    vil foreningens regnskab formentlig ende i et lille minus på årsregnskabet.


    Der blev fremsat tvivl om snerydning kan ske for kr. 2.000, som der er afsat i budgettet. Den

    tidligere kasserer Morten Bruun Jacobsen sagde, at det har erfaringen vist.

    Entreprenøren tør ikke køre ned af "svellevejen", derfor ryddes kun sne hertil. Grundejere neden

    for "svellevejen" kunne dog fortælle, at entreprenøren ikke har kørt helt derhen, hvilket bestyrelsen

    tager op med ham.


5. Torben Risager, Jomfruen 5 blev nyvalgt til bestyrelsen og Kai Brunmark, Tyren 9 blev genvalgt.


6. Evald Rask, Jomfruen 8 blev genvalgt som revisor.


7. Ingen indkomne forslag til behandling


8. Eventuelt

    Bredbjergvej 72 sagde at mountainbikeløb i området er helt OK, men foreslog en henvendelse til

    klubberne om at komme og jævne stierne ud bagefter.

    Morten Bruun Jacobsen er enig i at det ser forfærdeligt ud, men har set at der er blevet fyldt flis på.

    Vil dog gerne henvende sig til Saltum Trim med forslaget.


    Freddie Overgaard foreslog at man til næste år i forbindelse med indkaldelsen til

    generalforsamlingen giver mulighed for at indbetale egenbetalingen til den efterfølgende frokost på

    foreningens bankkonto.

    Kassereren syntes det var en god ide. Det vil blive muligt til næste generalforsamling.


Dirigenten meddelte herefter, at generalforsamlingen var afsluttet.


Morten Bruun Jacobsen takkede dirigenten for indsatsen.


I generalforsamlingen deltog 66 personer og 55 deltog i den efterfølgende spisning.


Blokhus, den 14. maj 2016


_____________________________________________________________________________________


Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Morten Bruun Jacobsen fortsætter som formand

Kai Brunmark fortsætter med ansvar for veje og hjemmeside

Eva Hoseth fortsætter med ansvar for fællesarealer

Torben Risager bliver sekretær

Lone Asp fortsætter som kasserer