Bestyrelsens beretning

Bredbjerg Grundejerforening. Beretning til generalforsamling lørdag den 14. maj 2016 v/Morten Bruun Jacobsen.


Velkomst og indledning.


Mit navn er Morten Bruun Jacobsen. Dette er min første beretning som formand for Bredbjerg Grundejerforening, idet jeg efter sidste års generalforsamling overtog formandsposten fra Finn Steen Christensen. Jeg er dog ikke ny i foreningen – jeg har om 14 dage været medlem og dermed grundejer i Bredbjerg i 30 år – og de sidste 9 år været medlem af bestyrelsen som hhv. ansvarlig for fællesarealer og senest som kasserer.


Jeg har sommerhus på Vædderen 8 og bor og driver virksomhed i Brønderslev.


Med i bestyrelsen er Eva Hoseth som har ansvaret for vore betydelige fællesarealer og som har sommerhus på Tvillingerne 6,Lone Asp, som er vores kasserer og har sommerhus på Skorpionen 3, Kai Brunmark, Tyren 9 som er vores vejformand og som samtidig står for vedligeholdelsen af vores hjemmeside. Herudover er Jørgen Mølgaard, som lige nu er på vej hjem fra forretningsrejse til USA. Jørgen er sekretær i foreningen.


Jeg vil i det efterfølgende komme ind på, dels hvilke opgaver vi i det forgangne år har arbejdet med i bestyrelsen, dels hvilke planer og ideer vi arbejder med for vort dejlige område i det kommende år.

Jeg vil også komme ind på den information, som Jammerbugt Kommunen i forrige uge gav, da der blev afholdt såkaldt formandsmøde, hvor der tilgår grundejerforeningerne en mængde information og diverse emner.


Vej.


Vi har som forening vedligeholdelsespligten til at holde dels Bredbjergvej, dels de øvrige veje i området i god og brugbar stand.


Denne opgave varetages som før oplyst af Kai Brunmark, som også boer området. Opgaven varetages sammen med Hune Vognmandsforretning, som vi bruger som entreprenør.


Kai har ændret en smugle i den måde, som opgaven løses på, idet han med trailer og håndkraft har efterfyldt en række huller, og kun i mindre omfang fået vejene kørt over af en vejhøvl. Baggrunden herfor er, at vejhøvlen kan syntes hård ved vejen.


Kai følger løbende op på forholdene og sørger for, at vi har gode og brugbare veje.


Vi har ikke pligt til, at rydde sne på vejene – uanset at der i området er et par fastboere. Men bestyrelsen har besluttet, at Bredbjergvej i videst mulig omfang efter voldsomt snefald, skal åbnes. For de øvrige veje bliver der alene foretaget snerydning efter en konkret vurdering af bestyrelsen.


Det er grundejerens ansvar, at sørge for at der ikke er træer og grene, der generer trafikken på veje, og Jammerbugt kommunen kommer hvert år med en del påbud om at få beskåret beplantning.


Fællesarealer.


Vi har jo betydelige fællesarealer, som grundejerforeningen har ansvaret for.


I maj sidste år afholdt vi med megen succes en fælles arbejdsdag, hvor ca. 30 deltog.  Vi fik lavt det der var planlagt og tilbragte efterfølgende en hyggelig tid sammen i Finn Steens dejlige hus.


Sådanne arbejdsdage har primært til formål at få løst en opgave, men det samarbejde der udvises på en sådan dag, giver også baggrund for et bedre forhold mellem vore medlemmer.


Derfor har vi da også besluttet, at der den 6. maj 2017 atter afholdes arbejdsdag.


En anden ting, som vi gør, for at sørge for pæne og rydelige fællesarealer, er at vi i juni måned får en skoventreprenør til at flise det træ og de grene, som vinterens storme har fået lagt på jorden. Dette er en god ordning for alle, idet det også medvirker til, at de brandfarlige bunker af grene, nåles og døn fra skovbunden  forsvinder. Det mener vi, er noget der skal fortsættes med.


Husk i den forbindelse, at Jammerbugt Kommunen har indført permanent forbud mod bål og afbrænding. Så sent som i sidste weekend betød en brand, at et større klitområde i Rødhus brændte af.


Vi fik sidste år lidt røde øre, idet der var meget jord og rødder, mos m.v. iblandt grene der var lagt til flisning. Det er ikke godt for knivene i den store flishugger.


Roser.


Ja, på vores fællesarealer har vi – lige som mange grundejere har på egen grund – en hel del hybenroser. Hybenroser er en  invasiv art, som ikke stammer fra den danske flora, og som derfor udvider sig eksplosivt.


Vi vil meget gerne i bestyrelsen gøre noget mod disse på vores fællesarealer, og vil også opfordre grundejerne til at gøre noget på egen grund.


Vi har været i dialog med dels kommunen, dels andre grundejerforeninger, som har arbejdet med problemet.


Vor tilgang er, at vi i videst muligt omfang skal undgå Round-up, men viser det sig, at det er den eneste udvej, kan en begrænset sprøjtning komme på tale. Vi er interesse i,  at vort dejlige område, fortsat indeholder en ren og uspoleret natur. Men hybenroserne er jo ikke en del af naturen hos os..


Der hvor vi er lige nu, er at vi har besluttet at lave en test, ved i et område at stresse hybenroserne med ugentlig nedslåning med buskrydder. Vi håber, at der er andre medlemmer der vil hjælpe med det og indgå i en turnus her hen over sommeren, med start her inden flisning. Meld dig gerne til Eva eller mig. Så kan vi formentlig nøjes med 3-4 ”ture” af mellem 1 og 2 timers varighed. Vi skaffer buskrydder m.v.


Græs eller lyng?


Det store fælleareal, hvor Bredbjergvej drejer 90 grader, har tidligere været flot lyngklædt. Men nu har græsset taget over.  Vi har gennem tiden flere gange fået slået græsset så lyngen har en chance. Det vil vi prøve igen her i foråret, og håber på at vi får flot lyng igen.


Vand.


Vi har i vinterens løb været inde over grundejeres problemer med grundvand og med at få toiletterne til at fungerer.


Jammerbugt forsyning har spulet stoppede rør, og meldt tilbage at det hele skulle være iorden.


Men, der er en række grunde – vi er bekendt med vestsiden af Vædderen og Østsiden af Tyren – hvor grundvandet står meget højt – også i målerbrønde.


Kommunen pointerer, at det er grundejeres pligt at sørge for forholdene på egen grund. Men grundvandet er ikke afhængig af den enkelte grund. Det er sivedrænet derimod, og det kan vel være en kombination af gamle og stoppede sivedræn sammen med en utilstrækkelig grundvandssænkning, der giver problemet.


Så vi skal henstille til, at man når der er problemer, foretages undersøgelser af eget siveanlæg.


Som grundejerforening har vi ikke direkte andel i dette, men vi vil meget gerne hjælpe medlemmer med kontakt og dialog med kommunen og kommunens forsyningsselskab.


Jeg høre meget gerne – konkret fra de enkelte grundejere – hvor problemet er, så vi kan få det kortlagt og starte en dialog med kommunen. Lad mig høre. Vi kan jo ikke acceptere, at husene i længere tid ikke kan anvendes grundt toiletproblemer.


Vand er også et andet sted en opgave, nemlig grøfterne langs Bredbjergvej, Vi har besluttet, at lade dem oprense med en gravemaskine, så vi sikre optimal vandgennemstrømning.


Renovation.


Jammerbugt kommunen meddelte sidste år, at man havde vedtaget en ny affaldsplan. Men nu melder man ud, at er ikke kommet i gang endnu.


Som det fortælles fra kommunen, vil det for os formentlig ikke komme til at betyde noget. En sæk pr. hus – den skal dog nu sættes i stativet – og fælles glas og papirindsamling i bobler måske suppleret med en bobbel  til jern og konserves.


Det forlyder, at man vil undersøge om, de store huse og udlejningshuse har den container, som de skal have. Men det må vi se, om der kommer noget ud af.


Skilte.


Bestyrelsen var sidste år i Blokhus og fik en god omgang mad. På vej til Blokhus var det den stående joke, at tælle til salg skilte.  Det får mig til at sige, at det naturligvis er i orden, at man sætter et til salg skilt op på sin grund, hvis huset er til salg. Men på fællesarealer vil vi ikke have sådanne skilte og i øvrigt ej heller alle mulige andre skilte om græsslåning, træfældning m.v.


Så lad venligst være med at sætte således op – vi kan uden at ville være politimænd – godt fjerne dem, så naturen ikke forurenes af sådanne.


Internet m.v.


Der er ingen tvivl om, at kravet om internet i sommerhusene er reel og stigende. Vi har været i kontakt med Bredbånd Nord og Nyfors, som vel er de to væsentligst leverandører udover TDC som efter hvad vi har hørt, melder alt udsolgt i vort område.


Man arbejder på løsninger med såkaldte flagstangsmaster, hvor der tiltrækkes internet til et knudepunkt hvorfra der kan trækkes signal. Denne udbydes af Nyfors.


P.t. er det ikke muligt at blive tilsluttet hos os, men jeg har såvel telefonisk som skriftligt søgt af finde ud af, hvad der skal til, samt hvilke planer der er.


Men Nyfors er ikke specielt hurtige til at svarer, så svaret vil blive rundsendt pr. mail.


Økonomi.


Lone vil om lidt gennemgå vort regnskab, så jeg vil ikke komme med en masse, men alene glæde mig over, at vi har den frihedsgrad der er i, at have en sund økonomi.


Afslutning.


Dette var det, som vi havde valgt at komme med som beretning for årets gang i Bredbjerg, og jeg vil slutte med at takke bestyrelseskolleger for  godt samarbejde og hyggelige stunder. Særlig tak til Jørgen Mølgaard, som jo stopper efter mange år i bestyrelsen. Vi Sørger for at Jørgen får en flaske.


Morten Bruun Jacobsen.

10.05.16